Remiss av departementspromemorian Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning (Ds 2016:31) Diarienummer: Ju2016/06351/L4

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat Ds 2016:31 Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 16 december 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.