Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om fordons generella säkerhet Diarienummer: N2018/03192/MRT

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Näringsdepartementet på EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/... och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009.

Ladda ner:

Remissinstanser

 1. Datainspektionen
 2. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)
 3. Kommerskollegium
 4. Naturvårdsverket
 5. Trafikverket
 6. Transportstyrelsen
 7. BIL Sweden
 8. Fordonskomponentgruppen
 9. Gröna Bilister
 10. NTF
 11. Naturskyddsföreningen
 12. Svenska Transportarbetarförbundet
 13. Sveriges Åkeriföretag
 14. Teknikföretagen
 15. AB Volvo
 16. Autoliv
 17. Einride
 18. Mobileye/ Extra Eye AB
 19. Scania Sverige AB
 20. Volvo Cars
 21. Zenuity

Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, dokumentbeteckning KOM 2018 (286). Förslaget åtföljs av en konsekvensbedömning (SWD (2018) 190 final) och en sammanfattning av konsekvensbedömningen (SWD (2018) 191 final). Förslaget och övriga dokument finns tillgängliga på https://eur-lex.europa.eu.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.