Remiss från Miljödepartementet

Remiss – Vissa ändringar för stora förbränningsanläggningar Diarienummer: M2018/02001/R

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de svaren från dem som har ombetts att svara på remissen av promemorian om Vissa ändringar för stora förbränningsanläggningar.

Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 1 oktober 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.