Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer Diarienummer: Fi2018/03828/S2

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 21
januari 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.