Remiss av promemorian Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland Diarienummer: U2019/00343/S

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remisspromemorian Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland. Övriga yttranden finns tillgängliga på departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 15 april 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.