Remiss från Miljödepartementet

Remiss av utredningen Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar (SOU 2019:16) Diarienummer: M2019/00862/Ke

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de svar från dem som har ombetts svara på remissen om utredningen Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar (SOU 2019:16).

Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 2 september 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.