Remiss av Domstolsverkets promemoria Domstolsverket bör ges rätt att föreskriva om att domstolarna ska använda e-arkivet Diarienummer: Ju2019/01847/DOM

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Justitiedepartementet på Domstolsverkets promemoria Domstolsverket bör ges rätt att föreskriva om att domstolarna ska använda e-arkivet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska  ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 2 augusti 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.