Remiss av promemorian Reglering av vapenmagasin Diarienummer: Ju2019/02475/L4

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitiedepartementet från dem som ombetts att svara på remissen av promemorian Reglering av vapenmagasin. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 23 augusti 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.