Remiss av hemställan om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort Diarienummer: Ju2019/02096/L4

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av dem som ombetts svara på remissen Hemställan om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast
den 1 oktober 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.