Remiss av promemorian Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål Diarienummer: Ju2018/05347/DOM

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på promemorian Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 11 juni 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.