Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål

Publicerad

Möjligheten för de förvaltningsrätter som är migrationsdomstolar att överlämna migrationsmål och andra mål till övriga förvaltningsrätter utökades den 1 januari 2017.

Ladda ner:

Även den kammarrätt som är Migrationsöverdomstol får lämna över andra mål än migrationsmål. Möjligheterna att lämna över andra mål än migrationsmål är tillfälliga och gäller till och med utgången av december 2019. I promemorian föreslås att dessa möjligheter ska förlängas till och med utgången av december 2020. Förslaget syftar till att ge domstolarna förbättrade förutsättningar att hålla handläggningstiderna på en rimlig nivå genom att den samlade kapaciteten hos de allmänna förvaltningsdomstolarna utnyttjas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål

    De förvaltningsrätter som är migrationsdomstolar har sedan den 1 januari 2017 haft möjlighet att överlämna migrationsmål och andra mål till övriga förvaltningsrätter. På motsvarande sätt har den kammarrätt som är migrationsöverdomstol haft möjlighet att överlämna andra mål än migrationsmål till andra kammarrätter.