Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

En översyn av vissa frågor om offentliga biträden Ds 2023:14

Publicerad

Regeringskansliet gav den 8 juli 2022 en utredare i uppdrag att biträda Justitie­departe­mentet och ta ställning till vissa frågor om offent­liga biträden. Utredaren fick den 7 mars 2023 i uppdrag att även ta ställning till vissa frågor om tolkar och nämndemän.

Ladda ner:

Promemorians huvudsakliga innehåll

Skärpta behörighets­krav på offentliga biträden i migrations­processen

I promemorians första del föreslås att till offentligt biträde i migrations­förfarandet ska för­ordnas en advokat, en biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan person som har avlagt de kunskaps­prov som krävs för behörighet till domar­anställning. Endast den som på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget får förordnas.

Kompetenskravet innebär att endast den som har en jurist­examen eller motsvarande äldre examen kan komma i fråga för förord­nanden som offentligt biträde i migrations­mål. Bedöm­ningen av om det offentliga biträdet har tillräckliga kunskaper och erfarenheter och i övrigt är särskilt lämplig ska vara beroende på omständig­heterna i varje enskilt fall och kan således bli olika beroende på vad uppdraget gäller. Därutöver kräver uppdraget kunskaper i såväl migrations­rätt som förvalt­ningsrätt.

Om den sökande har föreslagit någon som är behörig ska denne förordnas om det inte finns särskilda skäl mot det. Detta under förutsättning att personen uppfyller samtliga kvalifi­kations­krav.

Generell obehörighetsförklaring av olämpliga ombud och biträden

Uppdraget i denna del har varit att ta ställning till om Migrations­verket och Polis­myndig­heten – i likhet med vad som gäller för dom­stolarna – bör ha möjlighet att generellt hindra olämpliga ombud och biträden från att medverka i ärenden hos myndig­heterna.

I denna del föreslås att om ett ombud eller biträde bedöms vara olämplig för sitt uppdrag får Migrations­verket eller Polis­myndig­heten förklara honom eller henne obehörig att vara ombud eller biträde vid myndig­heten aningen för viss tid eller tills vidare. Ett sådant beslut av Polis­myndig­heten får dock endast gälla ärenden enligt utlän­nings­lagen. Med biträden avses i detta samman­hang såväl privat anlitade biträden som offentliga biträden som förordnas av Migrations­verket eller Polis­myndig­heten. Ett beslut att förklara någon obehörig att vara ombud eller biträde ska kunna överklagas till migrations­domstol.

Skärpta regler om substitution för alla offentliga biträden

I promemorian föreslås att rätten för offent­liga biträden att sätta ett annat ombud i sitt ställe genom så kallad substi­tution inskränks. Ett offentligt biträde ska inte utan tillstånd få sätta någon annan i sitt ställe. Kravet på tillstånd gäller generellt i mål och ärenden där offentliga biträden förordnas om det inte finns någon särskild reglering i special­författning. Beslut i tillstånds­frågan ska fattas av den domstol eller myndighet som handlägger målet eller ärendet.

Hantering av uppgifter om offentliga biträden, tolkar, översättare och språkanalytiker

I denna del görs bedöm­ningen att Migrations­verket och Polis­myndig­heten har ett behov av att registrera avvikelser och särskild kompetens om offentliga biträden. Det finns inte något mot­svarande behov av att kunna registrera sådana avvikelser eller uppgifter om särskild kompetens för tolkar, översättare och språk­analytiker.

Det föreslås därför att en ny ända­måls­bestäm­melse ska införas i utlännings­datalagen (2016:27) där det uttryckligen framgår att Migrations­verket och Polis­myndig­heten får behandla person­uppgifter om det behövs för bedömning av personers lämplighet för ett uppdrag som offentligt biträde. Person­upp­gifter om ett offentligt biträde som har behand­lats för en sådan bedöm­ning bör inte kunna behandlas längre än två år efter det att uppgifterna regist­rerades. Några särskilda regler om sekretess behöver inte införas.

Det bedöms redan i dag finnas tillräckliga möjligheter till informations­utbyte mellan Migrations­verket, Polis­myndigheten och migrations­domstolarna när det gäller uppgifter som har betydelse för kontroll av de offentliga biträdenas lämplighet.

Tolkning i migrationsprocessen

I ärenden där den enskilde har rätt till ett offentligt biträde ska, om det är möjligt, en auktoriserad tolk anlitas vid muntlig hand­lägg­ning, och en auktoriserad översättare vid över­sättning av handlingar. I annat fall ska en annan lämplig person anlitas.

Kravet på att auktori­serade tolkar respektive över­sättare ska anlitas är avgränsat till de ärenden där den enskilde har rätt till ett offentligt biträde. Det gäller till exempel ärenden där frågan om utvisning eller avvisning aktualiseras och ärenden om förvar.

Nämndemannauppdraget

Utredaren har i den här delen haft i uppdrag att ta ställning till behovet av ytterligare åtgärder för att säkerställa nämnde­männens lämp­lighet och kompetens för uppdraget samt ta ställning till behovet av ytterligare åtgärder för att tydliggöra att nämnde­manna­upp­draget inte är ett politiskt uppdrag och för att i övrigt säker­ställa att kravet på saklighet och opartiskhet iakttas.

Nuvarande reglering av nämnde­männens lämp­lighet och kompetens bedöms vara väl avvägd i förhållande till de intressen som nämnde­manna­systemet ska tillgodose. Det finns inte heller något behov av ytterligare åtgärder för att tydliggöra att nämnde­manna­uppdraget inte är ett politiskt uppdrag och för att i övrigt säkerställa att kravet på saklighet och opartiskhet iakttas.

Det som enligt promemorians uppfattning är den grund­läggande orsaken till att nämnde­manna­uppdraget i viss mån uppfattas som politiskt är den starka kopplingen till de politiska partierna. Att rekrytera fler nämnde­män utan parti­koppling skulle försvaga banden till den politiska sfären och stärka upp­fatt­ningen att nämnde­manna­uppdraget är opolitiskt. En annan möjlig­het att försvaga den politiska kopp­lingen är att den som utses till nämndeman avstår från politiska uppdrag under den period han eller hon tjänstgör som nämnde­man. Detta är möjlig­heter som kan övervägas utan att några regler behöver ändras.

Beställ tryckta exemplar