Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Behörig migrationsdomstol i viseringsmål

Publicerad

Beslut om visering överklagas i dag som huvudregel till migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Göteborg. Mot bakgrund av en kraftig ökning av viseringsmål under senare år föreslås i promemorian att samtliga fyra migrationsdomstolar ska vara behöriga att pröva dessa mål. Syftet är att sprida arbetsbördan och på så sätt skapa bättre förutsättningar för att hålla handläggningstiderna på en rimlig nivå.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Behörig migrationsdomstol i viseringsmål

    Beslut om visering överklagas i dag som huvudregel till migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Göteborg. Mot bakgrund av en kraftig ökning av viseringsmål under senare år föreslås i promemorian att samtliga fyra migrationsdomstolar ska vara behöriga att pröva dessa mål. Syftet är att sprida arbetsbördan och på så sätt skapa bättre förutsättningar för att hålla handläggningstiderna på en rimlig nivå.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition