Remiss av promemorian Förbättrad kontroll av ersättningsanspråk i brottmål där åtal inte har väckts Diarienummer: Ju2020/03627

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitiedepartementet har remitterat promemorian Förbättrad kontroll av ersättningsanspråk i brottmål där åtal inte har väckts.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 1 juli 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.