Remiss från Finansdepartementet

Remiss av delrapport om utlämnande av mikrodata till Luxembourg Income Study (LIS)

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat delrapport om utlämnande av mikrodata till Luxembourg Income Study (LIS) från Utredningen om hushållens tillgångar och skulder

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 1 september 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.