Remiss av promemorian Utökad möjlighet för Kustbevakningen att ge ordningsbotsföreläggande Diarienummer: Ju2021/03716

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som Justitiedepartementet har remitterat promemorian Utökad möjlighet för Kustbevakningen att ge ordningsbotsföreläggande.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 24 januari 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.