Remiss från Socialdepartementet

Remiss av Inspektionen för vård och omsorgs redovisning av Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem Diarienummer: S2021/02373

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) redovisning av Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register
över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem.

Remissinstanser:

Sista dag att svara på remissen är den 24 oktober 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.