Remiss av promemorian Utökade möjligheter för Säkerhetspolisen att medge utländska underrättelse- och säkerhetstjänster direktåtkomst Diarienummer: Ju2022/02624

Publicerad

Här kan du ta del av svaren från de som har ombetts att svara på remissen Utökade möjligheter för Säkerhets­polisen att medge utländska underrättelse- och säkerhets­tjänster direkt­åtkomst.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­­departe­mentet senast den 10 mars 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.