Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Utökade möjlig­heter för Säker­hets­polisen att medge utländska underrättelse- och säkerhets­tjänster direktåtkomst

Publicerad

Säkerhets­polisen har möjlig­het att medge vissa utländ­ska underrättelse- och säkerhets­tjänster direkt­åtkomst till person­uppgifter som gjorts gemen­samt till­gängliga och som behand­las i kontra­terrorsyfte.

Ladda ner:

Sådan direkt­åtkomst får ges om det behövs för sam­arbetet mot terrorism. Möjlig­heten att ge direkt­åtkomst är i dag begrän­sad till underrättelse- och säkerhets­tjänster i medlems­stater i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekono­miska sam­arbets­området (EES). I pro­memorian föreslås att även under­rättelse- och säkerhets­tjänster i Stor­britannien och Schweiz ska kunna ges sådan direkt­åtkomst.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition