Remiss av Transportstyrelsens rapport Analys av genomförandet av 2022 års ändringar av 2006 års sjöarbetskonvention (MLC) Diarienummer: LI2023/00948

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Transportstyrelsens rapport Analys av genomförandet av 2022 års ändringar av 2006 års sjöarbetskonvention (MLC).

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren i de delar som rör förslagen till lag- och förordningsändringar ska ha kommit in till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 2 maj 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.