Remiss av promemorian Genomförande av ändrade EU-regler om avgifter på väg Diarienummer: LI2023/02489

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har remitterat promemorian Genomförande av ändrade EU-regler om avgifter på väg.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 8 september 2023. 

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.