EU-institutioner och organ – mer information och länkar

Här hittar du mer information om EU:s olika institutioner och organ.

Illustration: Linnea Blixt/Regeringskansliet

Europeiska kommissionen

Kommissionen är EU:s största institution. Kommissionen har ensamrätt till att lägga fram nya regelförslag i EU och har också övervakande, verkställande och förvaltande funktioner. Kommissionen utgörs av 28 ledamöter, kommissionärer, varav en är ordförande. Ledamöterna beslutar kollektivt men har olika ansvarsområden. Mandatperioden är fem år. Den av kommissionens vice ordförande som ansvarar för de yttre förbindelserna är samtidigt unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Europeiska kommissionens webbplats

Europeiska kommissionens representation i Sverige

Europeiska kommissionens representationen i Sverige fungerar som en länk mellan Sverige och Bryssel. Representationen informerar om kommissionens arbete och håller kommissionen i Bryssel underrättad om svenska förhållanden.

Webbplatsen för Europeiska kommissionens representation i Sverige

Europeiska rådet

Europeiska rådet består av EU:s stats- eller regeringschefer samt av sin ordförande och kommissionens ordförande. Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik deltar i arbetet. Europeiska rådet sammanträder två gånger per halvår, så kallade toppmöten. Europeiska rådet ska ge unionen de impulser som behövs för dess utveckling och bestämma dess allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar. Europeiska rådet har ingen lagstiftande funktion.

Europeiska rådets webbplats

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska unionens råd, Ministerrådet

Europeiska unionens råd kallas vanligtvis för Ministerrådet. Det består av medlemsländernas respektive fackministrar som ansvarar för olika sakfrågor. Ministerrådet i konstellationen utrikesfrågor leds av den höga representanten.

Ministerrådets webbplats

Regeringens arbete i ministerrådet

Europaparlamentet

Europaparlamentet är EU:s enda direkt folkvalda institution. Parlamentet har gradvis fått utökad makt och beslutar i dag tillsammans med Ministerrådet i lagstiftningsfrågor på de flesta områden.

Europaparlamentets webbplats

Europaparlamentets informationskontor i Sverige

Europaparlamentets informationskontor informerar om Europaparlamentets arbete. Målgruppen är allmänheten i Sverige.

Webbplatsen för Europaparlamentets informationskontor i Sverige

Europeiska centralbanken, ECB

Europeiska centralbankens, ECB, främsta uppgift är att utforma euroområdets penningpolitik. ECB-rådet är Europeiska centralbankens högsta beslutande organ. Det består av direktionens sex ledamöter och centralbankscheferna i euroområdets tolv länder, och leds av ECB:s ordförande.

Europeiska centralbankens webbplats

European Community Humanitarian Office, ECHO

EU är en av världens största bidragsgivare. European Community Humanitarian Office, ECHO, är EU:s kontor för humanitärt bistånd.

ECHO:s webbplats

Europeiska investeringsbanken, EIB

Europeiska investeringsbanken, EIB, är ett finansieringsinstitut för långfristiga lån för projekt framför allt i medlemsländerna. Banken ägs av EU:s medlemsländer.

Europeiska investeringsbankens webbplats

European Space Agency, ESA

Europeiska rymdorganisationen, European Space Agency, har i uppdrag att forma utvecklingen av Europas satsningar i rymden.

European Space Agency:s webbplats

European External Action Service (EEAS)

Europeiska utrikestjänsten (EEAS) spelar en viktig roll i att EU uppnår målsättningarna för sin gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. För att stärka EU som global aktör bör de möjligheter som EEAS skapar för ökad effektivitet och samstämmighet i EU:s externa agerande utnyttjas.

Europeiska unionen har delegationer inte bara i medlemsländerna utan även i en rad länder utanför EU.

EEAS:s webbplats

EU-domstolen

Europeiska unionens domstol består av 28 domare, en från varje medlemsstat, vilket innebär att alla nationella rättssystem inom EU är representerade. Domstolen biträds av åtta generaladvokater. EU-domstolen tolkar EU-rätten och lämnar förhandsavgörande om reglernas innebörd på begäran av nationella domstolar. Domstolen dömer i mål mellan medlemsländerna, mellan EU:s institutioner, mellan EU och medlemsländerna och mellan EU och medborgarna. Domstolens utslag är bindande.

EU-domstolens webbplats

Revisionsrätten

Revisionsrätten har till uppgift att kontrollera att Europeiska unionens medel används i enlighet med budgetföreskrifterna och går till planerade ändamål.

Revisionsrättens webbplats

Europol

Europeiska polisbyrån, Europol, arbetar med att hjälpa EU:s medlemsstater till närmare och effektivare samarbete för att förebygga och bekämpa organiserad internationell brottslighet.

Europols webbplats

Eurostat (på engelska)

Eurostat är EU:s statistikkontor och har sitt säte i Luxemburg.

Eurostats webbplats

EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik, KUSP (på engelska)

EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik, KUSP, består av diplomater från medlemsländerna. Kommitténs uppgift är att rekommendera EU-insatser vid kriser och för att förebygga konflikter.

Om KUSP på Europeiska unionens webbplats

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, OLAF

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, OLAF, ska skydda gemenskapens ekonomiska intressen genom att utreda, bekämpa och förebygga bedrägerier.

OLAF:s webbplats