Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Georgien 2010-2013

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet med Georgien ska vara att landet utvecklas mot en demokratisk och ansvarstagande stat som närmar sig EU.

Georgien har genomfört omfattande politiska och ekonomiska reformer, men är fortfarande en ung och skör demokrati där många utmaningar återstår. Den väpnade konflikten med Ryssland 2008 och den globala ekonomiska krisen har inneburit stora ekonomiska påfrestningar.

Det svenska stödet ska koncentreras till tre sektorer: demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, miljö samt marknadsutveckling. Georgiens ambition att närma sig EU har ytterligare förstärkts efter konflikten med Ryssland. Valet av sektorer bygger på Georgiens önskan om fördjupat samarbete med EU, andra givares engagemang, erfarenheter av tidigare samarbete samt Sveriges komparativa fördelar.