Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2021–2025 Diarienummer: UD2020/19044

Publicerad

Ladda ner:

Syfte

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för
bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.
Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och klimatavtalet från Paris.

Syfte och period

Strategin ska gälla under perioden 2021–2025 och omfattar sammantaget 3,34 miljarder kronor, varav 3,3 miljarder kronor avser Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och 40 miljoner kronor avser Folke Bernadotteakademin (FBA).

Strategin styr användningen av medel som anslås under anslagspost 1:1.9 Afrika i regleringsbrev avseende Sida för respektive budgetår samt medel som anslås under anslagspost 1:1.4 Biståndsverksamhet och anslagspost 1:4.1 Folke Bernadotteakademin, avseende förvaltningskostnader i genomförandet av strategin, i regleringsbrev avseende FBA för respektive budgetår.