Statens budget i siffror

Regeringens budgetförslag lämnas till riksdagen på våren och på hösten. I samband med att förslagen presenteras uppdateras denna sida med aktuella siffror.

Källa:
Nedan finns en sammanställning av de beräkningar och förslag för statens budget 2017–2021 så som de redovisas i budgetpropositionen för 2019.

Den 12 december beslutade riksdagen om ramarna för statens utgifter. Riksdagens rambeslut innebär förändringar i förhållande till övergångsregeringens budgetförslag.

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU1 - Rambeslutet

Budgetsaldo och statsskuld

Saldot för statens budget visar statens överskott/lånebehov och därmed dess påverkan på statsskulden.

Statens budgetsaldo 2017–2021 (ur budgetpropositionen för 2019)
Miljarder kronor
2017 
(Utfall)
2018 
(Prognos)
2019 
(Prognos)
2020 
(Prognos)
2021 
(Prognos)
Inkomster 1 001 1 093 1 097 1 082 1 179
Utgifter exkl. statsskuldsräntor¹ 930 977 990 994 997
Statsskuldsräntor m.m.² 11 14 25 24 9
Riksgäldskontorets nettoutlåning -3 2 4 10 8
Kassamässig korrigering 2 0 0 0 0
Statens budgetsaldo 62 100 79 54 166
Anm.: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan.
¹ Inklusive förändring av anslagsbehållningar.
² Avser utgifterna under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Statens inkomster

Statens inkomster består framför allt av skatter på arbete, kapital och konsumtion. Statens inkomster kommer även från olika avgifter, böter, återbetalning av lån (t.ex. studielån) samt bidrag från Europeiska unionen (EU) m.m.

Inkomster 2017–2021 (ur budgetpropositionen för 2019)

Anm.: Samtliga år är redovisade enligt den struktur som gäller för statens budget för 2019 och framåt.
Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Miljarder kronor
Inkomsthuvudgrupp 2017
2018
2019
2020
2021
Statens skatteinkomster 1050 1135 1145 1125 1225
Inkomster av statens verksamhet 27 34 33 36 37
Inkomster av försåld egendom 0 5 5 5 5
Återbetalning av lån 1 1 1 1 1
Kalkylmässiga inkomster 11 12 14 15 14
Bidrag från EU 10 12 13 12 11

Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet

-99 -106 -113 -112 -114
Inkomster i statens budget 1001 1093 1097 1082 1179

Statens utgifter

Statens utgifter är grupperade i 27 olika områden som kallas utgiftsområden (UO). Inom varje utgiftsområde redovisas hur mycket pengar som till exempel olika statliga verksamheter får.

Utgifter 2017–2021 (ur budgetpropositionen för 2019)
Miljarder kronor
Utgiftsområde 2017 (Utfall¹) 2018 (Prognos) 2019 (Förslag) 2020 (Beräknat) 2021 (Beräknat)
1 Rikets styrelse 13,3 14,4 14,9 14,6 14,6
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 15,3 16,1 17,3 17,9 18,3
3 Skatt, tull och exekution 11,0 11,4 11,4 11,5 11,6
4 Rättsväsendet 44,1 45,8 46,3 47,0 47,5
5 Internationell samverkan 2,0 1,9 2,4 2,0 2,0
6 Försvar och samhällets krisberedskap 50,4 53,8 56,2 57,2 58,2
7 Internationellt bistånd 36,7 42,8 44,9 45,8 48,4
8 Migration 40,0 20,5 13,6 12,5 9,9
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 67,4 77,5 78,1 75,2 74,8
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 101,9 99,8 97,7 96,1 95,3
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 34,7 34,8 34,5 34,1 34,0
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 88,7 95,2 97,3 99,9 102,2
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 23,9 22,7 18,5 14,3 12,5
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 71,6 75,1 76,8 75,9 76,6
15 Studiestöd 19,7 21,3 25,0 25,4 26,3
16 Utbildning och universitetsforskning 71,1 76,0 81,3 79,6 79,7
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 14,5 16,0 16,0 16,0 15,3
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 3,8 4,9 7,0 7,0 7,0
19 Regional tillväxt 2,8 3,8 3,5 3,4 3,5
20 Allmän miljö- och naturvård 7,8 10,5 11,8 11,5 11,0
21 Energi 3,0 3,5 3,6 3,1 2,3
22 Kommunikationer 53,3 56,3 59,5 59,8 60,1
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 17,2 19,4 19,8 19,5 15,0
24 Näringsliv 6,4 7,7 7,3 6,6 6,4
25 Allmänna bidrag till kommuner 105,6 111,4 115,9 116,0 115,5
26 Statsskuldsräntor m.m. 10,6 13,6 25,2 24,2 8,7
27 Avgiften till Europeiska unionen 24,2 34,9 40,9 47,9 53,9
Minskning av anslagsbehållningar     -11,3 -5,6 -5,1
Summa utgiftsområden² 940,7 991,0 1015,3 1 018,3 1 005,4
Riksgäldskontorets nettoutlåning   -2,9 2,3 3,6 9,7 8,0  
Kassamässig korrigering 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa utgifter   939,6 993,3 1 019,0 1 028,1 1 013,4
Anm.: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan.
¹ Anslagen är fördelade på de utgiftsområden de tillhör i statens budget för 2019.
² Inklusive Minskning av anslagsbehållningar.
Källa: Egna beräkningar