Artikel från Finansdepartementet

Statens budget i siffror

Regeringens budgetförslag lämnas till riksdagen på våren och på hösten. I samband med att förslagen presenteras uppdateras denna sida med aktuella siffror.

Budgetsaldo och statsskuld

Saldot för statens budget visar statens överskott/lånebehov och därmed dess påverkan på statsskulden.

Statens budgetsaldo 2019–2023 (ur vårpropositionen för 2020)
Anm.: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan.
¹ Inklusive förändring av anslagsbehållningar.
² Avser utgifterna under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
         
Miljarder kronor          
  2019 2020 2021 2022 2023
Inkomster 1 055,5 977,2 1 120,5 1 156,8 1 210,8
Utgifter exkl. statsskuldsräntor¹ 990,7 1 112 1 076 1 086,5 1 085,5
Statsskuldsräntor m.m.² 22,2 22,6 0,1 5,1 7,1
Riksgäldskontorets nettoutlåning -66,9 32,6 21,8 13,4 21,3
Kassamässig korrigering -2,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Statens budgetsaldo 111,9 -190,2 22,3 51,6 96,6

Statens inkomster

Statens inkomster består framför allt av skatter på arbete, kapital och konsumtion. Statens inkomster kommer även från olika avgifter, böter, återbetalning av lån (t.ex. studielån) samt bidrag från Europeiska unionen (EU) m.m.

Statens inkomster 2019–2023 (ur vårpropositionen för 2020)
Anm.: Samtliga år är redovisade enligt den struktur som gäller för statens budget för 2020 och framåt.
Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.
         
Miljarder kronor          
Inkomsthuvudgrupp 2019 2020 2021 2022 2023
Statens skatteinkomster 1 105,5 1 010,6 1 157,2 1 192,1 1 248,3
Inkomster av statens verksamhet 35,3 46,4 42,0 44,7 45,0
Inkomster av försåld egendom 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Återbetalning av lån 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6
Kalkylmässiga inkomster 14,2 16,2 18,2 21,9 22,8
Bidrag från EU m.m. 12,6 13,9 15,2 12,5 11,4
Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet -112,8 -115,6 -117,7 -120,1 -122,4
Utgifter som ges som krediteringar på skattekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa inkomster 1 055,5 977,2 1 120,5 1 156,8 1 210,8

Statens utgifter

Statens utgifter är grupperade i 27 olika områden som kallas utgiftsområden (UO). Inom varje utgiftsområde redovisas hur mycket pengar som till exempel olika statliga verksamheter får.

Utgifter 2019–2023 per utgiftsområde (ur vårpropositionen för 2020)
Anm.: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan.
¹ Anslagen är fördelade på de utgiftsområden de tillhör i statens budget för 2020.
² Inklusive Minskning av anslagsbehållningar.
Källa: Finansdepartementets egna beräkningar
         
Miljarder kronor          
Utgiftsområde 2019¹ (utfall) 2020 (prognos) 2021 (beräknat) 2022 (beräknat) 2023 (beräknat)
1 Rikets styrelse 15,0 15,6 15,3 15,5 15,5
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 16,6 17,2 17,4 17,7 18,0
3 Skatt, tull och exekution 11,5 12,0 12,2 12,4 12,5
4 Rättsväsendet 49,4 52,5 54,5 55,5 56,2
5 Internationell samverkan 2,3 2,1 2,0 2,0 2,0
6 Försvar och samhällets krisberedskap 60,6 63,4 70,7 76,8 77,8
7 Internationellt bistånd 44,2 45,8 46,5 49,5 52,4
8 Migration 11,8 11,2 10,3 10,3 10,5
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 79,6 88,2 82,7 79,8 78,4
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 97,9 104,4 93,6 92,4 91,3
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 34,5 36,5 35,3 34,9 34,6
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 97,3 101,8 103,2 105,9 107,9
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 13,4 10,0 7,5 7,2 7,4
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 77,0 91,7 89,2 89,4 83,9
15 Studiestöd 22,8 25,4 26,7 27,2 27,0
16 Utbildning och universitetsforskning 78,5 82,2 86,0 86,0 86,6
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 15,8 17,0 15,7 15,7 15,4
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 3,1 3,9 4,6 4,3 4,3
19 Regional tillväxt 3,3 3,5 3,7 3,5 3,1
20 Allmän miljö- och naturvård 9,4 12,1 13,0 13,0 10,3
21 Energi 2,2 3,4 2,5 2,5 2,4
22 Kommunikationer 58,6 62,2 68,2 69,4 69,1
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 20,8 20,4 18,1 16,5 14,9
24 Näringsliv 7,3 34,9 7,3 7,1 6,7
25 Allmänna bidrag till kommuner 120,1 151,0 141,0 141,4 141,5
26 Statsskuldsräntor m.m. 22,2 22,6 0,2 5,2 7,2
27 Avgiften till Europeiska unionen 37,7 43,5 50,7 51,8 57,6
Minskning av anslagsbehållningar 0,0 0,0 -2,3 -1,3 -2,1
Summa utgiftsområden² 1 012,9 1 134,6 1 076,0 1 091,6 1 092,6
Riksgäldskontorets nettoutlåning   -66,9 32,6 21,8 13,4 21,3
Kassamässig korrigering -2,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Summa utgifter  943,6 1 167,4 1 098,1 1 105,2 1 114,1