Frankrike

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Frankrike är mycket goda och har gradvis förstärkts genom åren. Detta illustreras av en expanderande handel och ett ökat intresse för direktinvesteringar i respektive land, ökande turism och utbyte inom bland annat utbildning/forskning och kultur. Därtill delar våra länder en värderingsinriktad syn på EU i frågor såsom den sociala agendan, miljö/klimat och en gemensam asyl- och migrationspolitik. Det politiska besöksutbytet mellan Sverige och Frankrike är aktivt.

Sedan 2017 har Sverige och Frankrike ett partnerskap för innovation, digital omvandling och gröna lösningar, vilket uppdaterades i juni 2019. Det svensk-franska innovationspartnerskapet ska bidra till hållbar tillväxt, innovativa lösningar och nya affärsmodeller och kompetenser på båda sidor, och utgör en värdefull ram för de löpande bilaterala kontakterna mellan Sverige och Frankrike.

Därtill har Sverige och Frankrike under senare år fört en nära dialog inom ett flertal politikområden inom EU-samarbetet, såsom hållbar utveckling, arbetsmarknadsfrågor, sociala frågor, forskning samt ungdoms- och jämställdhetsfrågor.

Frankrike är Sveriges nionde största exportmarknad (verkstadsprodukter, transportmedel, kemiska produkter, livsmedel, dryck, mineraloljeprodukter). Varuimporten (kemiska produkter, verkstadsprodukter, transportmedel, livsmedel, dryck, tobak) från Frankrike ligger på tionde plats. 300-400 företag med svenskt ägande finns idag etablerade i Frankrike och tillsammans sysselsätter dessa upp emot 100 000 personer. Ungefär 200 franska företag finns etablerade i Sverige. Frankrike är ett av de populäraste resmålen för svenska turister med 404 000 resenärer årligen. Varje år reser också flera hundra svenska Erasmusstudenter till lärosäten i Frankrike för att studera. Frankrike är därmed det näst största mottagarlandet för svenska Erasmusstudenter, och även näst största europeiska avsändarland vad gäller inresande studenter till Sverige (både studier och praktik). Svenskundervisning bedrivs vid tio universitet i Frankrike och det finns sju lektorer och ca 700 studerande.

Kulturutbytet mellan Sverige och Frankrike är betydande, bland annat genom Sveriges kulturhus i Paris, Sveriges enda kulturhus utomlands. År 2010 var ett särskilt betydelsefullt år för de svensk-franska förbindelserna med anledning av 200-årsjubileet av att Jean Baptiste Bernadotte (sedermera Karl XIV Johan) valdes till kronprins vid riksdagen i Örebro år 1810.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Frankrike

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 117 träffar.