Somalia

Sveriges relationer med Somalia daterar decennier tillbaka, långt innan inbördeskriget bröt ut 1991. Förbindelserna är breda och djupa och de mellanfolkliga banden är starka, inte minst tack vare en stor somalisk diaspora i Sverige.

Sverige har ett stort politiskt engagemang och utbyte för att stödja landets freds-, statsbyggnads- och försoningsprocesser, för att främja demokratisering, kapacitetsutveckling, stärka institutioner och bidra till handel och ekonomisk utveckling. Sverige bidrar till samtliga av EU:s civila och militära krishanteringsinsatser i regionen, bland annat med fokus på att bekämpa sjöröveri och utbilda den somaliska nationella armén. Ett drygt tiotal svenska myndigheter och ett stort antal svenska civilsamhällesorganisationer har för närvarande verksamhet i eller med Somalia.

Sverige har sedan länge ett omfattande utvecklingssamarbete med Somalia. De övergripande målområdena för Sveriges utvecklingssamarbete med Somalia för perioden 2018–2022 är fredliga och inkluderande samhällen; mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer; motståndskraft, miljö, klimat och energi; samt jämlik hälsa med fokus på SRHR. Strategin omfattar totalt 3 052 miljoner, varav 52 miljoner avser FBA:s verksamhet. Sverige har även ett omfattande humanitärt bistånd till Somalia.

Sverige har i dagsläget ingen ambassad på plats i Somalia. Istället finns en Somaliasektion vid den svenska ambassaden i Nairobi, Kenya, som regelbundet reser till Somalia. Sektionen leds av Sveriges ambassadör till Somalia och i sektionen ingår förutom utsänd personal från Utrikesdepartementet, också personal från Sida och Folke Bernadotteakademin (FBA).

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Somalia

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 18 träffar.