Artikel från Socialdepartementet

E-hälsa - digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård

Publicerad Uppdaterad

Nationell e-hälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Målet är att skapa konkret nytta för invånare, personal och beslutsfattare.

Vision E-hälsa 2025

E-hälsofrågorna har kopplingar till många av regeringens satsningar, bland annat kompetensförsörjning, kvalitetsregister och läkemedel. Regeringen arbetar även med att skapa juridiska förutsättningar för att möjliggöra en nationell läkemedelslista.

En gemensam vision för e-hälsosarbetet

Som utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet på e-hälsoområdet har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutat att ställa sig bakom en gemensam vision för arbetet med e-hälsa som sträcker sig till år 2025.

Visionen ersätter den senaste strategin från 2010, men bygger samtidigt vidare på de tankar och ansatser som finns i denna. Avsikten är att visionen ska följas av en eller flera handlingsplaner som förtydligar insatser som kan bidra till att uppnå visionen.

Nationell e-hälsa har tre målgrupper

• Individen som brukare, klient, patient eller anhörig

Individen ska i sin roll som brukare, patient, klient eller anhörig ha tillgång till lättillgänglig och kvalitetssäkrad information om hälsa, vård och omsorg samt åtkomst till dokumentation från sina tidigare insatser och behandlingar. Individen ska erbjudas individuellt anpassad service och interaktiva e-tjänster för att kunna utöva delaktighet och självbestämmande utifrån sina egna förutsättningar.

• Medarbetare - inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

Medarbetare ska ha tillgång till välfungerande och samverkande elektroniska beslutsstöd som säkerställer en hög kvalitet och säkerhet samtidigt som det underlättar deras dagliga arbete. Nödvändig och strukturerad information ska finnas tillgänglig som underlag för beslut om insatser och behandlingar.

• Beslutsfattare - inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

Beslutsfattare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård ska ha ändamålsenliga verktyg för att fortlöpande följa upp verksamheternas kvalitet och säkerhet samt få ett aktuellt och heltäckande beslutsunderlag för verksamhetsstyrning, planering och resursfördelning.


Vision e-hälsa 2025

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om en vision för e-hälsoarbetet med sikte på år 2025.

Budget

Frågor om administration och it-stöd har även lyfts upp som ett av tre utvecklingsområden i överenskommelsen mellan regeringen och SKL om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården, den så kallade professionsmiljarden.

Myndigheter