Artikel från Utrikesdepartementet

Framgångar och utmaningar för SRHR söder om Sahara

Publicerad

Dag Sundelin har många års erfarenhet av att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, i Afrika. Han är utsänd av Sida och chef för det svenska regionala SRHR-teamet placerat på Sveriges ambassad i Lusaka. Här berättar han om arbetet som vägleds av regeringens särskilda regionala strategi 2015-2019 för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Afrika, söder om Sahara.

Dag Sundelin
- Arbetet med HIV/AIDS-frågor och att få ner mödradödligheten är framgångsrikt men en stor utmaning just nu är att klimatet hårdnat för SRHR-frågor. Det gäller synen på HBTQ-frågor, abort- och rättighetsfrågor generellt, säger Dag Sundelin, chef för Sveriges arbete med SRHR-frågor i Afrika söder om Sahara. Foto: EU-representationen

Du har lång erfarenhet av frågorna – vad betyder She Decides-initiativet?

- Initiativet har stor betydelse, både politiskt och finansiellt, för att ge stöd åt SRHR inom ramen för rättighets- och jämställdhetsarbetet. 181 miljoner euro ytterligare spelar stor roll och blir en viktig resurs för att fortsätta arbetet med universella rättigheter för kvinnor och flickor.

Vilka är de främsta framgångarna under de senare åren i arbetet med SRHR i Afrika?

- Antalet länder som inkluderar sexualundervisning i den obligatoriska skolundervisningen och där undervisning erbjuds utanför skolan har ökat som en direkt effekt av vårt stöd. Idag är det omkring 15 miljoner elever i södra och östra Afrika som fått sexualundervisning. Men över tid är det utan tvekan arbetet med minska mödradödligheten samt kampen mot hiv och aids som är mest framgångsrikt. Kunskaperna om kopplingen mellan SRHR och mödra- och barnadödlighet är betydligt bättre i dag, bromsmediciner är också tillgängliga i större utsträckning och barn till hivpositiva mödrar har i dag goda möjligheter att födas friska.

Vilka är de största utmaningarna?

- Det är långsiktiga förändringar av beteenden och socio-kulturella tabun. I vissa områden har klimatet hårdnat för SRHR. Det gäller inte minst synen på HBTQ-frågor, abort- och rättighetsfrågor generellt. På en del platser ser vi att konservativa trossamfund motverkar en positiv utveckling. Även politiker som är negativa till rättighetsfrågorna och omsätter detta i en hårdare lagstiftning, gör det svårare att arbeta progressivt.

Regionen söder om Sahara är stor och omfattar många länder. Vad betyder det i det svenska teamets arbete?

- Det är oerhört viktigt att inte generalisera utan att man förstår att variationerna i Afrika är stora. SRHR ser precis som inom många utvecklingsområden väldigt olika ut inom regionen. Men att vi arbetar regionalt betyder att länder som går framåt i SRHR kan inspirera och öka grupptrycket mot sina grannar.

Den varierande inställningen världen över till abort hänger bitvis som ett mörkt moln över SRHR-arbetet. Hur hanterar ni det?

- Ingen önskar att göra abort men oönskade graviditeter kommer alltid att förekomma. Därför måste rätten till säker abort finnas som en grundläggande mänsklig rättighet för kvinnor att bestämma över sin egen kropp. Vi jobbar långsiktigt för förändringar i lagstiftning och attityder kring lagliga och säkra aborter. Ökad tillgång till preventivmedel men också information om hur man får tag i och använder dem är kritiskt.

Kan du berätta lite mer om hur SRHR-teamet arbetar?

- Vi finansierar verksamhet för ett 25-tal samarbetspartners som bland annat arbetar med förändring av attityder, lagstiftning, hälsosystemsutveckling och medvetenhet. Vi samarbetar med mellanstatliga organ, med FN-organisationer och andra internationella och regionala organisationer inom civilsamhället.

Vägledande för arbetet är regeringens strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Afrika söder om Sahara 2015-2019. Regeringen antog strategin i ett regeringsbeslut i juni 2015.

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, i Afrika söder om Sahara

Ett tiotal personer arbetar i det svenska regionala SRHR-teamet vid Sveriges ambassad i Lusaka.

Producerat av EU-representationen