Plast, dricksvatten och koldioxidutsläpp från bilar på EU:s miljöråd

När miljöminister Karolina Skog träffar sina ministerkollegor från EU:s medlemsländer 25 juni är bland annat EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin och normer för koldioxidutsläpp från bilar och lätta fordon på dagordningen. Ministrarna ska även diskutera ett förslag till direktiv om kvalitet på dricksvatten.

Karolina Skog intervjuas av media inför ett rådsmöte
Miljöminister Karolina Skog representerar Sverige på mötet i EU:s miljöråd. Foto: EU-representationen

Den cirkulära ekonomin

På mötet kommer EU-ländernas miljöministrar att anta slutsatser om cirkulär ekonomi. Förslaget till rådslutsatser innehåller uppmaningar till både EU:s medlemsländer och till EU-kommissionen om genomförandet av EU:s plaststrategi och det fortsatta arbetet med samspelet mellan kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftning.

Sverige har fått gehör för sina ståndpunkter under förhandlingarna och regeringen ställer sig bakom de föreslagna slutsatserna.

Minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta fordon

Ministrarna kommer att hålla en riktlinjedebatt om nya krav på koldioxidutsläpp från bilar och lätta fordon.

Regeringen anser att de mål om utsläppsminskningar som EU-kommissionen har föreslagit till 2025 och 2030 behöver skärpas. Målen bör sättas till 25 procents minskning till 2025 och indikativt till 50 procent till 2030.

Regeringen är vidare positiv till EU-kommissionens förslag om gradvisa ändringar i modellen som fördelar EU:s mål för koldioxidutsläpp mellan fordonstillverkarna. Det är däremot fel tidpunkt att nu genomföra genomgripande förändringar av modellen, och därmed plötsligt skapa helt nya förutsättningar för tillverkarna.

Kvalitet på dricksvatten

Miljöministrarna kommer också att debattera ett förslag till direktiv om kvalitet på dricksvatten. Regeringen anser att det ur ett hälso- och miljöperspektiv är viktigt med tydliga regler för produkter och material som kommer i kontakt med dricksvatten, samtidigt som handelshinder på den inre marknaden bör reduceras. Regeringen anser också att bättre tillgång till och ökad användning av kranvatten är viktigt för att minska användningen av vatten i plastflaskor.

Globalt kemikaliearbete

Som en övrig punkt kommer Sverige att informera om arbetet med att skapa en global koalition av länder som driver en ambitiös kemikaliepolitik. Målet är att nå ett globalt ramverk om kemikalier och avfall efter år 2020, likt det Parisavtal som nu finns för klimat.

Miljöminister Karolina Skog representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Kommenterad dagordning för miljörådet 25 juni

Mer om mötet i miljörådet 25 juni

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.