Välfärden ska stärkas

Publicerad

  • Två personer arbetar i sjukhusmiljö.

    Vården ska gå att lita på i hela landet. Mellan 2017 och 2018 ökade tillskotten till sjukvården med nästan fem miljarder kronor, vilket är det största resurstillskottet till vården i modern tid.

    Foto: Folio Bildbyrå/Sam Edwards

  • Ett nyfött barn.

    Flera insatser har gjorts för att förbättra kvinnors hälsa. En historiskt stor satsning på 1,8 miljarder kronor har gjorts i år för fler anställda och en bättre förlossningsvård. Mammografi och screening för livmoderhalscancer har också gjorts avgiftsfria. I artikeln presenteras fler exempel på regeringens insatser under mandatperioden.

    Foto: Folio Bildbyrå

Sverige ska fortsatt vara ett ledande välfärdsland. Om välfärden fungerar väl så främjar det en god ekonomisk utveckling – inte minst genom att ge såväl kvinnor som män möjlighet att arbeta heltid – och bidrar till ökad trygghet, jämlikhet och jämställdhet. Behoven av välfärdstjänster ökar när befolkningen växer, särskilt när fler barn föds och vi lever allt längre. Det är därför regeringen gjort historiskt stora satsningar – över 35 miljarder kronor på vård, skola och omsorg 2018 och mer än så för åren framöver.

De 35 miljarderna består av de totala 25,65 miljarder i tabellen som presenterades i vårbudgeten minus en del mindre reformer som inte är vård/omsorg (till exempel socialtjänst) plus drygt 13 miljarder kronor till skolan för 2018.

Satsningarna på välfärd har gjort det möjligt att öka sysselsättningen. Idag arbetar över 100 000 fler i välfärden än när regeringen tillträdde. Till exempel har regeringen satsat två miljarder kronor per år för att öka bemanningen i äldreomsorgen, som enligt utvärderingarna resulterat i omkring 5 000 nya årsanställningar.

Under 2018–2021 tillförs också två miljarder kronor årligen för att stimulera goda förutsättningar för sjukvårdens medarbetare och utveckla vårdens verksamheter. När personal får mer tid för vård och omvårdnad av patienterna stärks patientsäkerheten.

I utbildningsväsendet har antalet anställda, i kommunala och privata verksamheter, ökat med 45 000 personer, i hälso- och sjukvården med 13 000 personer och i omsorgen med 14 000 personer.

Trygghet och närvaro i äldreomsorgen

Några av regeringens insatser under mandatperioden

Den generella välfärden ska stärkas

I budgetpropositionen för 2017 gjorde regeringen en historisk satsning på välfärden genom att skjuta till 10 miljarder kronor per år permanent till kommunsektorn. Det är den största enskilda och permanenta förstärkningen av statsbidragen till kommunerna någonsin. Välfärden ska fortsätta att utvecklas i hela landet och regeringen vill fortsätta att höja bidraget till kommuner och landsting med fem miljarder kronor från och med 2019 och ytterligare fem miljarder kronor från och med 2020. Regeringen bedömer att det kommer krävas ytterligare statliga tillskott framöver för att hantera den demografiska utmaningen och behovet av mer personal.

Vården ska gå att lita på i hela landet

Hela befolkningen ska ha förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Regeringen vill sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Vården ska vara både jämlik och jämställd. Mellan 2017 och 2018 ökade tillskotten till sjukvården med nästan fem miljarder kronor, vilket är det största resurstillskottet till vården i modern tid.

En modern, tillgänglig och jämlik vård

Mer tillgänglig vård genom mer personal

Vårdpersonalen är fundamentalt viktig för att alla ska kunna erbjudas behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet.

Förutom de tio välfärdsmiljarderna som också gått till landstingen har också riktade satsningar gjorts på vårdens anställda. I budgetpropositionen för 2016 infördes en professionsmiljard för att höja kvaliteten, förbättra förutsättningarna för rätt användning av professionernas kompetens och påverka landstingens kompetensförsörjning i positiv riktning. Ytterligare en miljard kronor sköts till engångsvis 2016 och 500 miljoner kronor permanent från och med 2017 för en allmän förstärkning av sjukvården. I budgeten för 2018 sköt regeringen till ytterligare två miljarder kronor till sjukvårdens personal.

Kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården – nyckeln till en mer jämlik och tillgänglig vård

Regeringen har ökat utbildningsplatserna

Regeringen har tillfört resurser som motsvarar 2 600 nya utbildningsplatser för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Regeringen har även byggt ut yrkesvux och tillfört medel specifikt för utbildningsplatser för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård och därmed möjliggjort att fler ska kunna utbilda sig till undersköterska. Regeringen fortsätter även att bygga ut läkarutbildningen.

Pressmeddelande: Tre miljarder för ökad specialistkompetens och fler anställda i vården

Mer jämlik vård

Flera riktade satsningar har gjorts. Bland annat på en mer jämlik cancervård genom kortare köer och mindre regionala skillnader, förbättrad tandhälsa genom både avgiftsfri tandvård upp till 23 år och genom att det allmänna tandvårdsbidraget dubbleras från och med den 15 april 2018. En patientmiljard per år 2018-2021 satsas för att korta köer genom en skärpning av vårdgarantin i primärvården och införande av patientkontrakt för ökad kontinuitet.

Satsning på kortare väntetider inom cancervården

Pressmeddelande: Regeringen vill ha lag på nära vård

Första patientmiljarden betalas ut till landstingen för snabbare vård

E-hälsa - digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård

Mer jämställd hälsa

Flera insatser har gjorts för att förbättra kvinnors hälsa. En historiskt stor satsning på 1,8 miljarder kronor har gjorts i år för fler anställda och en bättre förlossningsvård. Mammografi och screening för livmoderhalscancer har också gjorts avgiftsfria.

Regeringens insatser för jämställd hälsa

Artikel: Insatser för kvinnors hälsa

Bättre vård för dem med psykisk ohälsa

Att den psykiska ohälsan har ökat är ett samhällsproblem, inte minst när den ökar bland barn och unga. Regeringen har därför gjort ett antal satsningar. I budgetpropositionen för 2016 satsades 280 miljoner kronor per år 2016–2019. Dessa fylldes på med ytterligare 100 miljoner kronor för 2017 i vårändringsbudgeten. Denna satsning ska fortsätta under 2018–2020. I budgetpropositionen för 2018 gjordes tillskott på 550 miljoner kronor för 2018 och ett ytterligare tillskott om 500 miljoner kronor för de efterföljande åren. Regeringens nya satsningar för att komma tillrätta med psykisk ohälsa uppgår därmed till totalt nästan 1 miljard kronor mer under 2018 jämfört med 2014. Regeringen har träffat årliga överenskommelser med SKL. Läs mer om den senaste överenskommelsen:

Överenskommelse om insatser inom psykisk hälsa-området 2018

Sverige ska hålla ihop

Med tillit och samhörighet mellan människor byggs ett starkare Sverige. Men ojämlika livsvillkor mellan människor och segregation hotar tilliten. Regeringen vill motverka detta genom såväl generella som riktade insatser i socialt utsatta områden.

Stärkt lokal ekonomisk och social utveckling

En långsiktig satsning genomförs på kommuner och områden med socioekonomiska utmaningar. För 2018 avsätts 500 miljoner kronor, för 2019 1,5 miljarder kronor och därefter 2,5 miljarder kronor årligen 2020–2027. De kommuner som under 2018 kan ansöka har områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad. En del av medlen är avsatta för kommuner som förutom dessa utmaningar också har en stor andel boende i rurala områden eller där många har långt till stora tättbefolkade områden.

Mer resurser för att motverka hemlöshet

Regeringen har ökat resurserna för att motverka hemlöshet, både genom stora generella tillskott till kommunerna och riktade satsningar på 165 miljoner kronor per år som bland annat går till skuldsanering och till de kommuner som har flest personer som är akut hemlösa.

Förutsättningar för barn och unga ska förbättras

Barn och unga ska ha likvärdiga förutsättningar oavsett socioekonomisk bakgrund. Alla barn ska få växa upp i en trygg och stimulerande miljö. Att inget barn far illa är vårt gemensamma ansvar.

Mer resurser till den sociala barn- och ungdomsvården

Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät och ska vara en ryggrad i den svenska modellen. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att stärka och utveckla den sociala barn- och ungdomsvården. I budgeten för 2016 sköts 250 miljoner kronor till, som sedan ökades med 150 miljoner för 2017 i vårändringsbudgeten 2017. I budgeten för 2018 förstärktes satsningen med ytterligare 250 miljoner kronor per år jämfört med budgeten för 2016.

Aktiviteter och kollektivtrafik under loven samt avgiftsfri simskola

Barn från socioekonomiskt svagare hem har sämre möjligheter till en meningsfull fritid. Det kan i vissa fall inte bara leda till stillasittande och en sämre hälsa, utan också till ensamhet. Barn ska ha rätt till lek, aktivitet och samvaro. Därför har regeringen satsat på lovstöd respektive sommarlovsaktiviteter, avgiftsfri simskola samt avgiftsfri kollektivtrafik för skolbarn- och ungdomar under loven.

Kostnadsfria läkemedel och ökade bidrag till glasögon

Föräldrar ska inte behöva välja bort glasögon eller läkemedel till sina barn. Därför har regeringen infört kostnadsfria läkemedel för alla barn och ökat bidragen till glasögon för barn och unga 8-19 år.