Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Fler utbildningsplatser på högskolan

Publicerad

För 2021 föreslår regeringen medel som möjliggör för nära 19 000 nya utbildningsplatser så att fler ska kunna studera vid universitet och högskolor. En investering i utbildning är både en investering i människan och en investering i samhällsbygget. Antalet sökande till högskolan är rekordhögt och regeringen möter upp med både fler platser på längre utbildningar och med fler platser på kortare kurser och vidareutbildning för att den som blivit av med sitt jobb ska kunna omskola sig eller få nya kunskaper.

Diagram över hur många nya utbildningsplatser regeringen har tillfört medel motsvarande 2016-2022
Regeringen har tillfört medel motsvarande så här många nya utbildningsplatser 2016-2022. Regeringskansliet

Fler möjligheter till utbildning på avancerad nivå

Regeringen föreslår att det ska bli möjligt för fler att studera på avancerad nivå, genom att satsa ca 496 miljoner kronor årligen 2021 och 2022 inklusive studiemedel. Det möjliggör för över 4 000 fler utbildningsplatser per år vilket innebär att fler kan fortsätta sin utbildning på avancerad nivå men ger också möjlighet för fler kurser som kan förbereda studenterna för den framtida arbetsmarknaden till exempel genom praktikperioder.

Utbildning i hela landet

Personer som har blivit arbetslösa ska få chans till utbildning och omställning för att snabbt komma tillbaka till arbetslivet igen. Därför föreslår regeringen ca 167 miljoner kronor årligen (232 miljoner kronor inklusive studiemedel) för att ge universitet och högskolor möjlighet att ta emot fler studenter 2021–2022. Satsningen beräknas motsvara ca 2 000 helårsstudenter 2021–2022 och beräknas pågå till och med 2025.

Satsning på livslångt lärande och omställning

För att fler ska kunna ställa om eller vidareutbilda sig föreslår regeringen att 259 miljoner kronor (359 miljoner kronor inklusive studiemedel) fördelas till lärosätena som en särskild satsning på livslångt lärande och omställning. De beräknas motsvara cirka 3 000 helårsstudenter under 2021.

Ytterligare platser på behörighetsgivande utbildning (basår)

För att göra det möjligt för fler att studera behörighetsgivande utbidlning (bland annat basår) och på så sätt bli behöriga att söka bland annat vårdutbildningar och tekniska utbildningar föreslår regeringen en satsning på cirka 420 miljoner kronor under 2021. Pengarna motsvarar ytterligare cirka 4 000 helårsstudenter under 2021. Regeringen föreslår även en förlängning av denna satsning till 2022 motsvarande cirka 1 300 helårsstudenter.

Lärosätena ska kunna anta ännu fler studenter

Universitet och högskolor kan i dag utbilda fler studenter än vad anslagen räcker till upp till 10 procent av anslagen. Under år då intresset för utbildning är mindre kan sedan lärosätena få betalt för dessa extra studenter. Nu utökas möjligheten för lärosätena att anta ännu fler studenter, upp till 15 procent av anslagen, vilket gör det lättare för lärosätena att möta att rekordmånga söker till högskolan.

Korta kurser för yrkesverksamma

På grund av covid-19-pandemin söker sig många personer som har blivit permitterade till högskolan för att omskola sig eller utveckla tidigare kompetens. För att möta utbildningsbehovet hos yrkesverksamma inom flera områden föreslår regeringen att satsningen på korta kurser för yrkesverksamma fortsätter och att 30 miljoner kronor fördelas till lärosäten under 2021.

Höjd ambition för studenthälsan

Regeringen vill förstärka studenthälsan som en förebyggande åtgärd för att alla studenter ska kunna känna sig trygga under studietiden. Satsningen innebär att regeringen riktar medel för att öka ambitionen för studenthälsan. Från och med 2021 föreslås 25 miljoner kronor för att förstärka studenthälsan, förebygga psykisk och fysisk ohälsa och bidra till en bättre studiemiljö. Satsningen kan särskilt gynna studieovana studenter.

Stärkt stöd till studentkårer för ökat studentinflytande

Tröskeln kan vara hög till högskolan och utbildningen kan vara krävande. Studenter behöver få bra förutsättningar för sina studier, och ett aktivt studentinflytande är viktigt för att utbildningen ska bli bra och hålla hög kvalitet. Regeringen föreslår därför att stödet till studentkårerna förstärks och att det under 2021 satsas 25 miljoner kronor för att stärka studenters inflytande över sin utbildning.

Försöksverksamhet med nationellt behörighetsprov

För att fler ska få tillgång till högre utbildning oavsett bakgrund har regeringen beslutat om en försöksverksamhet med behörighetsprov 2022–2023. Ett nationellt behörighetsprov innebär en tydligare väg för dem som genom arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet har de kompetenser som krävs för att kunna tillgodogöra sig högskoleutbildning.

För att fortsätta arbetet med att ta fram ett behörighetsprov föreslår regeringen att Universitets- och högskolerådet (UHR) får 20 miljoner kronor för detta 2021 och 30 miljoner kronor årligen 2022–2023.

Medel till jämställdhetsintegrering

Universitet och högskolor ska vara jämställda. Könsbundna studieval ska motverkas och det ska finnas tydliga karriärvägar för män och kvinnor i högskolan. Nu föreslår regeringen att Jämställdhetsmyndigheten får 5 miljoner kronor 2021 och 2022 årligen för att de fortsatt ska kunna stödja universitet och högskolor i deras arbete med jämställdhetsintegrering.

BEDA betygsdatabas

Inför antagning till utbildning inom komvux, folkhögskola och yrkeshögskola behöver utbildningsanordnare få tillgång till gymnasiebetyg från betygsdatabasen BEDA. Universitets- och högskolerådet (UHR) ges i uppdrag att utveckla betygsdatabasen BEDA i syfte att ge bättre kvalitet och underlätta administration och antagning till utbildningar. Regeringen föreslår att UHR får 5 miljoner kronor för 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.