Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Miljödepartementet

EU:s klimatlag på miljöministermöte

Publicerad

När miljö- och klimatminister Isabella Lövin träffar sina kollegor i Bryssel 17 december ska de ta beslut om en klimatlag för EU. Ministrarna ska också komma överens om EU:s bidrag för att nå klimatmålen i Parisavtalet.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin framför en EU-flagga och en svensk flagga på en pressträff i september i år.
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin representerar Sverige på rådsmötet i Bryssel 17 december. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

En klimatlag för EU

På mötet ska EU:s miljö- och klimatministrar besluta om ministerrådets ståndpunkt om en europeisk klimatlag.

Den 23 oktober kom ministrarna i miljörådet överens som delar av förslaget, som alltså sätter ramarna för hur EU ska uppnå målet att bli klimatneutralt till 2050. Efter att EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet 11 december fattade beslut om att skärpa EU:s klimatmål till 2030 kommer nu även detta mål att läggas till i lagtexten.

Den europeiska klimatlagen fastställer alltså både EU:s klimatneutralitetsmål för 2050 och det skärpta klimatmålet till 2030 i lagstiftning.

Regeringen välkomnar att ministerrådet nu kan fatta beslut om en ståndpunkt om klimatlagen och hoppas att de kommande förhandlingarna med Europaparlamentet ska leda till att klimatlagen kan antas formellt så snart som möjligt.

EU:s uppdaterade nationellt fastställda bidrag

Enligt Parisavtalet ska EU och alla andra länder lämna in ett så kallat nationellt fastställt bidrag med mål om utsläppsminskningar till sekretariatet för FN:s ramkonvention om klimatförändringar i år. På miljörådet väntas ministrarna anta EU:s bidrag.

Regeringen välkomnar förslaget till EU:s nationellt fastställda bidrag. Det är avgörande att EU lämnar in ett ambitiöst bidrag med ett skärpt 2030-mål före årets slut. På så sätt värnar EU sitt internationella ledarskap och driver på andra länder att skärpa sina klimatåtaganden.

Århusförordningen

För att EU ska uppfylla kraven i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor har EU-kommissionen föreslagit ändringar i Århusförordningen. Förordningen handlar om EU:s genomförande av konventionen. På mötet kommer miljöministrarna sannolikt att besluta ministerrådets ståndpunkt om förslaget om ändringar i Århusförordningen som ger icke-statliga organisationer större möjlighet att begära administrativ omprövning av beslut som kan strida mot EU:s miljölagstiftning.

Kemikaliestrategi

Ministrarna ska också diskutera EU-kommissionens meddelande om EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet och en giftfri miljö.

Regeringen välkomnar EU-kommissionens kemikaliestrategi och dess ambitiösa utformning. En ambitiös kemikaliestrategi inom EU är viktig för att nå Sveriges nationella miljömål om en giftfri miljö, inte minst med tanke på att kemikalielagstiftningen i stort sett är harmoniserad inom EU.

Regeringen välkomnar att strategin omfattar åtgärder inom många och för Sverige viktiga områden som reglering av hormonstörande ämnen, hantering av kombinationseffekter och förbättrad efterlevnad inom e-handel. Regeringen välkomnar åtgärder för att öka takten med att fasa ut särskilt farliga ämnen och som hanterar ämnen gruppvis istället för ett ämne i taget. Regeringen stödjer också åtgärder mot den stora gruppen skadliga och mycket långlivade PFAS-ämnen. Regeringen är vidare positiv till att stärka skyddet av särskilt känsliga grupper som barn och gravida.

Cirkulär ekonomi och digitalisering

På mötet ska ministrarna även anta slutsatser om cirkulär och grön återhämtning samt digitalisering till nytta för miljön. Regeringen välkomnar budskapet att cirkulär ekonomi är en central del i den gröna given som i sin tur är viktig för grön återhämtning och hållbar tillväxt. Regeringen välkomnar också initiativet att stärka digitaliseringens roll och möjlighet att bidra till en miljömässigt hållbar utveckling.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Kommenterad dagordning för miljörådet 17 december

Mer om mötet i miljörådet 17 december

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.