Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Miljödepartementet

Batteriförordning och klimatanpassning på EU-möte

Publicerad

När EU-ländernas miljöministrar träffas i Luxemburg den 10 juni dominerar tre frågor. Det handlar om EU:s förordning om batterier, klimatanpassning och EU:s vision om föroreningar. Miljö- och klimatminister Per Bolund företräder Sverige.

Per Bolund på ett tidigare EU-möte via video
Miljö- och klimatminister Per Bolund, deltar när EU-ländernas miljöministrar möts i Luxemburg 10 juni. På dagordningen står bland annat förslaget till ny batteriförordning. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ny förordning om batterier

EU-kommissionen presenterade förslaget till förordning om batterier senhösten 2020. Förslaget innehåller nya regler för en hållbar batteriproduktion genom hela värdekedjan utifrån batteriers hela livscykel. Reglerna handlar bland annat om ökad återvinning av batterier och användning av återvunnen råvara, att minska klimatpåverkan samt aktsamhet i globala leverantörskedjor för utvinning av de råvaror som behövs för batteritillverkning.

Ministrarna får en lägesrapport om de pågående förhandlingarna följt av möjlighet till diskussion.  

Regeringen anser att elektrifieringen av samhället är central för att uppnå klimatmålen och att elektrifieringen ska vara hållbar med minimal miljöpåverkan. Regeringen välkomnar därför förslaget. Regeringen ser positivt på förslagets höga miljö- och klimatambition och att det innehåller kriterier för att skynda på hållbarhet i produktionen av batterier. En hållbar produktion utgår även från omställning till giftfri, cirkulär, resurseffektiv och fossilfri ekonomi. Regeringen anser att det är viktigt att aktörer möter harmoniserade krav på EU-marknaden. Regeringen anser också att ämnen som innebär en risk för hälsa eller miljö bör regleras i Reach-förordningen för att undvika dubbelreglering.

EU:s strategi för klimatanpassning

Ministrarna ska anta slutsatser om EU:s strategi för klimatanpassning som EU-kommissionen presenterade i våras.

Strategins målsättning är att stärka kunskaperna om klimatförändringarna och dess effekter, öka motståndskraften och förbättra genomförandet av anpassningsåtgärder. Strategin betonar också vikten av att stärka det internationella klimatanpassningsarbetet.

Slutsatserna välkomnar strategins vision om att EU år 2050 ska vara motståndskraftigt och anpassat till de oundvikliga följderna av klimatförändringarna.

Regeringen står bakom förslaget till slutsatser om strategin.

Vision för 2050 för luft, vatten och mark

Ministrarna förväntas ha en diskussion om EU-kommissionens handlingsplan om nollförorening.

Handlingsplanen ska bidra till att genomföra Agenda 2030 och är en del av EU:s gröna giv. Handlingsplanen innehåller en vision för 2050 som innebär att föroreningarna av luft, vatten och mark ska ha nått nivåer som inte skadar hälsa och ekosystem och som är inom de gränser planeten klarar. Handlingsplanen gäller för åren 2021–2024. 

Regeringen välkomnar handlingsplanen och ser den som en viktig del av att genomföra EU:s gröna giv och FN:s hållbarhetsmål. Regeringen vill se ett ambitiöst genomförande av handlingsplanens åtgärder.

Därutöver kommer Sverige, med stöd av Frankrike och Luxemburg, att uppmana till att stärka åtgärderna för att skydda pollinatörer.

Slovenien, som tar över ordförandeskapet efter Portugal den första juli, väntas informera om sitt arbetsprogram.

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning till EU:s miljöråd 10 juni

Mer om mötet i EU:s miljöråd 10 juni

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.