Artikel från Miljödepartementet

Ungas deltagande är en central del under Stockholm+50

Publicerad

Den 31 maj och 1 juni genomfördes två stora ungdomsmöten med både nordisk och global representation i samband med Stockholm+50. Under dessa möten sammanställde och presenterade ungdomarna sina ståndpunkter kring Stockholm+50 för flera miljö- och klimatministrar.

Ungas deltagande och inkludering har varit en prioriterad fråga för Sverige i Stockholm+50-processen. Unga har inkluderats i både planering och genomförande av det internationella FN-mötet, och Sverige strävar efter att ungas perspektiv ska inkluderas i mötets slutsatser.

Den 31 maj och 1 juni skedde Youth Environmental Assembly i Stockholm, ett möte som samlar cirka 200 unga från hela världen för att sammanställa ungas ståndpunkter kring Stockholm+50. Stockholm+50 Youth Task Force, som består av 50 unga mellan 16–31 år och har drivit arbetet med den globala ungdomsinvolveringen inför mötet, stod som arrangör. De har under året genomfört konsultationer och kunskapsutbyten med tusentals unga för att samla in deras perspektiv på temat för Stockholm+50. Youth Environmental Assembly är avslutet på detta arbete innan medlemmar från Youth Task Force går vidare in i det officiella FN-mötet den 2–3 juni.

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll deltog under första dagen av mötet och lyssnade på ungdomarnas krav och ståndpunkter. Strandhäll lyfte ungdomarnas högt satta mål och vikten av att vi strävar efter att nå dem.

Mötets andra dag innehåll flera ungdomsledda seminarier och gruppdiskussioner. Med på mötet deltog även USA:s klimatsändebud John Kerry, Kenyas miljöminister Keriako Tobika, samt Inger Andersen som är exekutiv direktör för FN:s miljöprogram.

Från globalt till nordiskt perspektiv

Senare samma eftermiddag träffade 12 nordiska ungdomsrepresentanter de nordiska miljö- och klimatministrarna och generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet för att presentera och diskutera ungas ståndpunkter ur ett nordiskt perspektiv. Mötet arrangerades tillsammans med Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) som genom de globala, men också nordiska konsultationer har tagit fram vägledande frågor och rekommendationer inför mötet med särskilt fokus på de nordiska ländernas ansvar.

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll deltog tillsammans med statssekreterare Anders Grönvall. Under mötets inledning lyfte Strandhäll vikten av ungas engagemang och att de har påverkat både process och innehåll för Stockholm+50.

De nordiska ungdomsrepresentanterna presenterade sina rekommendationer som sedan diskuterades i mindre grupper med ministrarna. Några av de ämnen som diskuterades var alternativa mått på välfärd, klimaträttvisa, ekocid och utfasning av fossila bränslen.  

Mötet är en del av ett nordiskt projekt som sträcker sig fram till årsskiftet. Diskussionerna från dagens möte kommer att följas upp inom projektet, bland annat genom ett uppföljande möte mellan ungdomar och nordiska miljö- och klimatministrar.

Stockholm+50

Den 2-3 juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50, i Stockholm, där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. I år är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972, som Olof Palme var initiativtagare till. Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.

Stockholm+50 Youth Task Force

Stockholm+50 Youth Task Force består av cirka 50 ungdomar från hela världen. Under 2021 och 2022 har de genomfört ett flertal globala konsultationer och nått ut till tusentals unga för att inkludera deras perspektiv i Stockholm+50-arbetet.

Youth Task Force har sammanställt resultatet av dessa konsultationer till ett antal rekommendationer och uppmaningar till världens beslutfattare. Dessa är de ungas perspektiv och inspel till Stockholm+50. Rekommendationerna väntas slutföras under Stockholm+50 Youth Assembly den 1 juni. Resultatet kommer sedan presenteras under Youth Task Force’s sido-evenemang på Stockholmsmässan den 3 juni.

Nordiskt samarbete inför och under Stockholm+50

Den 3 november 2021 välkomnade miljö- och klimatministrarna ett förslag om att arrangera ett möte mellan nordiska ungdomar och de nordiska ministrarna där ungdomarna själva sätter dagordningen. Ministrar från Danmark, Finland, Norge, Sverige och Åland deltar på mötet 1 juni liksom Nordiska ministerrådets generalsekreterare. Mötet utgår ifrån de rekommendationer som ungdomarna har presenterat i Nordic and Baltic Youth Policy Paper for Stockholm +50.

Totalt har det nordiska miljö- och klimatsamarbetet beviljat 2,2 miljoner kronor för att stödja ungdomars involvering inför och under FN:s miljöförsamling UNEA 5.2 och Stockholm+50. Projektet fortsätter med ett planerat uppföljningsmöte mellan ungdomar och miljö- och klimatministrar på initiativ av Norge. Projektet omfattar också en utvärdering att hitta framtida former för att involvera ungdomar i beslutsprocesser.