Beslut om halvledare och företags hållbarhet på rådsmöte i Bryssel

Publicerad

När EU:s ministrar med ansvar för konkurrenskraft, industri och den inre marknaden möttes i Bryssel den 1 december tog de beslut om att stärka EU:s tillgång till halvledare och om att ställa krav på företag att bidra till en omställning i hållbar riktning. Energi- och näringsminister Ebba Busch företrädde Sverige vid mötet.

En person blir intervjuad av journalister som spelar in det personen säger med sina mobiltelefoner. I bilden syns personens ansikte och tre händer som håller upp mobiltelefoner. I bakgrunden syns ett flertal flaggor.
Energi- och näringsminister Ebba Busch representerade Sverige vid rådsmötet. Sveriges EU-representation

Halvledarakten

Vid mötet antog ministrarna en allmän riktlinje om förordningen om en ram med åtgärder för att stärka Europas halvledarekosystem, den så kallade halvledarakten. Förordningen är en tydlig satsning på forskning, innovation, kompetensförsörjning och produktion av halvledare. Förordningen är viktig för att öka investeringar i EU, inte minst av företag från tredjeland. Tillgång till halvledare är avgörande för den digitala och gröna omställningen och en förordning på området kommer att göra EU mindre sårbart och bättre rustat för framtiden.

Sverige kommer i egenskap av ordförande representera ministerrådet i trepartsförhandlingarna med Europaparlamentet och EU-kommissionen under våren 2023.

Tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet

En allmän riktlinje antogs även om direktivet om vissa företags skyldighet att visa tillbörlig aktsamhet i sin verksamhet. Direktivet skapar ett EU-gemensamt regelverk som syftar till att bland annat skapa goda effekter för mänskliga rättigheter och miljön.

Europaparlamentet förväntas anta sin ståndpunkt under våren varefter trepartsförhandlingar kan inledas.

Geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter

I våras presenterade EU-kommissionen ett förslag till förordning om skydd av geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter. Vid rådsmötet den 1 december 2022 antog ministrarna en allmän riktlinje inför trepartsförhandlingar med Europaparlamentet, som förväntas anta sin ståndpunkt under våren.

Förordningen innehåller ett ramverk för ett EU-gemensamt immaterialrättsligt skydd för produkter vars kvalitet och anseende huvudsakligen beror på ett geografiskt ursprung. Regler om ansöknings- och registreringsprocessen samt tillsyn och kontroller för efterlevnad av skyddet ingår också i förordningen. Det finns även regler om förhållandet mellan varumärken och geografiska beteckningar.

Mer konsumentmakt i gröna omställningen och ekodesign för hållbara produkter

Vid rådsmötet informerade det tjeckiska ordförandeskapet om förhandlingarna om förslaget om ändring av direktivet om otillbörliga affärsmetoder och direktivet om konsumenträttigheter. EU-kommissionen har föreslagit en ändring av direktiven för att uppnå mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information.

Därutöver informerade ordförandeskapet ministrarna om arbetet med förslaget till förordning om ekodesign för hållbara produkter. Förslaget är en del i ett lagpaket inom ramen för den europeiska gröna given som ska få hållbara produkter att bli norm, främja cirkulära affärsmodeller och ge konsumenter mer inflytande i den gröna omställningen.

Sverige representerades vid mötet av energi- och näringsminister Ebba Busch.

Producerat av EU-representationen

Det svenska EU-ordförandeskapet 2023

Ministerrådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under en sexmånadersperiod ska ordförandeskapet driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda samt se till att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt och att medlemsländerna samarbetar. Ordförandeskapets två huvuduppgifter är att planera och leda mötena i rådet och dess förberedande organ samt att företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Mer om mötet i rådet för konkurrenskraftsfrågor den 1 december

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.