Bedrägerier mot äldre i fokus på rundabordssamtal

Publicerad

I veckan höll regeringen ett runda­bords­samtal om problemet med bedrä­gerier mot äldre. Inbjudna till samtalet var represen­tanter för bank­sektorn, pensionärs­organisa­tioner samt flera myndigheter.

Äldre- och social­försäkrings­minister Anna Tenje, civilminister Erik Slottner och justitieminister Gunnar Strömmer kommer gående i en korridor.
Äldre- och social­försäkrings­minister Anna Tenje, civilminister Erik Slottner och justitieminister Gunnar Strömmer Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

Bedrägerier har blivit en allt större inkomst­källa för krimi­nella nätverk. En typ av bedrägeri som har ökat kraftigt de senaste åren är telefon­bedrägerier, där bedra­gare ringer en person och lurar denne att logga in på sin bank eller lämna ut koder eller kort­upp­gifter. Det är vanligt att de krimi­nella särskilt riktar in sig på äldre personer.

I syfte att få en upp­daterad problem­bild och disku­tera åtgärder bjöd regeringen in före­trädare för pensionärs­organisa­tioner, bank­sektorn, Finans­inspek­tionen, Polis­myndig­heten, Konsument­verket och Brotts­före­byggande rådet till ett samtal.

– Vi måste förhindra att fler människor blir offer för bedragare som hänsyns­löst utnyttjar människors tillit. Att komma åt den krimi­nella ekonomin är därför helt centralt. Samtalet var mycket givande och jag uppfattade att vi alla oavsett roll är beredda att arbeta mål­medvetet med de här frågorna framåt, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

Från regeringen deltog också finans­marknads­minister Niklas Wykman, civil­minister Erik Slottner och äldre- och social­försäkrings­minister Anna Tenje.

– Problema­tiken med bedrägerier är väl känd, men det är nyttigt att få ta del av olika före­trädares mer ingående redo­görelser kring olika tillväga­gångs­sätt och problemets omfattning. Vi tar med oss detta i det nu accele­rerande arbetet mot den organi­serade brotts­ligheten, säger finans­marknads­minister Niklas Wykman.

– Ny teknik har gett oss möjlig­heter att utföra bland annat köp och bank­ärenden enklare och smidigare, men det har även skapat incita­ment för bedra­gare att den vägen komma åt person­uppgifter och konton. Det är särskilt stötande att bedrägerier i stor utsträck­ning riktar sig mot sårbara grupper i samhället, inte minst mot äldre. Detta måste få ett slut. Här har staten en viktig roll att spela för att säker­ställa ett gott konsument­skydd, säger civil­minister Erik Slottner.

– Kriminella som bedrar äldre personer på deras livs­besparingar måste stoppas. Dagens samtal var angeläget och det är många aktörer som behöver agera för att motverka bedräge­rierna. Det är de krimi­nella som ska känna skam, inte de som har blivit bedragna, säger äldre- och social­försäkrings­minister Anna Tenje.