Hoppa till huvudinnehåll

Nu börjar läslovet!

Publicerad

Att elever kan läsa och förstå vad de läser är grunden för deras lärande i alla skolämnen. Läsning är också en lustfylld upplevelse som ger eleverna möjlighet att upptäcka nya världar och förstå både andra människor och sig själva. Under vecka 44 är det läslov i Sverige, ett tillfälle då läsningen kan få extra stor plats på bibliotek, fritidshem, förskolor, fritidsgårdar, idrottsföreningar och hemma i läsfåtöljen.

Foto: Johnér Bildbyrå

– Skolbibliotekarier är viktiga för att stärka elevers läsförmåga och ofta – i magiska ögonblick – är skolbibliotekarier med och bidrar till att väcka läslusten. Därför storsatsar regeringen på bemannade skolbibliotek och avsätter medel för inköp av läroböcker och skönlitteratur, säger skolminister Lotta Edholm. 

– Läsning och läsförmåga är en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet, att uttrycka sin åsikt, att ta tillvara sina medborgerliga rättigheter – det är ytterst en fråga om demokrati. Där spelar folkbiblioteken en viktig roll och regeringen föreslår därför en särskild statlig satsning på folkbibliotekens läsfrämjande i årets budgetproposition, säger kulturminister Parisa Liljestrand. 

Här följer en genomgång av några av regeringens pågående och genomförda satsningar.

Elever ska ha tillgång till bemannade skolbibliotek

Skolbibliotekarier och välutrustade skolbibliotek spelar en viktig roll för att främja både läsintresset och läsförmågan. Trots det ser tillgången till bemannade skolbibliotek väldigt olika ut. Regeringen anser att elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek och har föreslagit att 216 miljoner kronor avsätts år 2025 och därefter beräknas 433 miljoner kronor årligen. Regeringen kommer även att föreslå förtydliganden i skollagen för att elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek.

Det är också viktigt att den officiella biblioteksstatistiken ger en samlad bild över hur tillgången till bemannade skolbibliotek ser ut i landet. Därför behöver den stärkas och regeringen har av den anledningen föreslagit att Kungliga biblioteket får 1,2 miljoner kronor för 2024 och beräknar motsvarande belopp för 2025. 

Elever ska ha tillgång till läroböcker 

Sveriges elever behöver få fler läroböcker. Fysiska böcker är viktiga för elevers lärande, men ändå är det många skolor som inte har tillräckligt med ändamålsenliga läroböcker. Regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag som gör det möjligt för skolhuvudmän att söka statsbidrag för att bland annat köpa läromedel till förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan. 

Statsbidraget kommer att kunna användas till läroböcker som förlag har producerat. Det kan vara läroböcker med eller utan digitala komponenter som är framtagna för att användas i undervisningen. Det går även att söka statsbidrag för lärarhandledningar. Totalt är 685 miljoner kronor avsatta för 2023. Från och med 2024 beräknas drygt en halv miljard kronor per år.

I dag finns ingen garanti för att elever får tillgång till läroböcker, och regeringen har av det skälet lämnat en proposition till riksdagen som bland annat innehåller förslag till förtydliganden i skollagen som innebär att elever ska ha tillgång till läroböcker, andra läromedel och andra lärverktyg.

Läslistor med svensk och internationell skönlitteratur

För att alla elever ska ha möjlighet att läsa både svensk och internationell skönlitteratur har regeringen föreslagit att det ska tas fram läslistor med sådan litteratur. Läslistorna kan fungera som ett stöd för lärare när de ska välja litteratur för sin undervisning. För framtagande av läslistor har regeringen föreslagit 2 miljoner kronor 2024. För 2025 beräknas 2 miljoner kronor och därefter 1 miljon kronor årligen.

Inköp av böcker och viss kompetensutveckling för lärare

För att väcka läslusten behövs tillgång till bra böcker, såväl skönlitteratur som facklitteratur. Regeringen har föreslagit en satsning för att förskolor och skolor ska få möjlighet att köpa in mer litteratur. Regeringen föreslår även viss kompetensutveckling för pedagogisk personal för att på så sätt stärka elevernas språk-, läs- och skrivutveckling samt matematiska färdigheter.

I budgetpropositionen för 2024 föreslås satsningen på böcker och viss kompetensutveckling omfatta 179 miljoner kronor 2024 och därefter beräknas drygt en halv miljard kronor årligen. 

Förstärkt bidrag till Svenska barnboksinstitutet

Regeringen vill stärka kunskapen och forskningen om barns och ungas läsande och har därför föreslagit att Svenska barnboksinstitutets verksamhet ska förstärkas genom en ökning av det årliga bidraget med 6 miljoner kronor 2024.

Satsning på folkbibliotekens arbete med läsfrämjande

Biblioteken finns nära medborgarna och har en viktig roll att spela för att göra läsningen och litteraturen tillgänglig för fler. Regeringen har därför föreslagit att 40 miljoner kronor avsätts 2024–2026 på en satsning på folkbibliotekens arbete med att främja läsning, där insatser riktade till barn och unga ska prioriteras särskilt.

Förlängd satsning på resursbiblioteken 

Resursbiblioteken för de nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar stärker tillgången till litteratur på de nationella minoritetsspråken. Av den anledningen avser regeringen att förlänga satsningen.

Fortsatt satsning på Bokstart 

Regeringen avsätter även fortsatt medel för Bokstart. Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0–3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Satsningen bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling.

Laddar...