Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Utbildningsdepartementet

Stärkta skolbibliotek

Publicerad

Lagrådsremissen innehåller förslag om ändringar i skollagen (2010:800) som syftar till att stärka elevers tillgång till ett ändamålsenligt skolbibliotek. Ändringarna innebär i huvudsak följande.

Ladda ner:

Det ska definieras vad som avses med ett skolbibliotek och dess ändamål ska tydliggöras. Med skolbibliotek ska avses en samlad, gemensam och ordnad verksamhet med ett allsidigt och målgruppsanpassat utbud av analoga och digitala medier som ställs till lärarnas och elevernas förfogande för att användas som en resurs i undervisningen. Utöver de ändamål som anges i bibliotekslagen (2013:801) ska ett skolbibliotek främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet. Vidare ska varje huvudman i en biblioteksplan bl.a. precisera hur ändamålet med skolbiblioteket ska uppnås.

Elever i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, special-skolan, sameskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan ska som huvudregel ha tillgång till skolbibliotek på den egna skolenheten. Om det finns särskilda skäl, kan skolbiblioteket i stället få tillhandahållas på ett annat skolbibliotek eller på ett folkbibliotek.

Skolbiblioteken ska vara bemannade i sådan utsträckning att ändamålen med skolbibliotek uppnås. Varje huvudman ska sträva efter att för skol-biblioteksverksamheten anställa personal som i första hand har en examen från en högskoleutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller i andra hand en examen från en annan relevant högskoleutbildning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap

  Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel redovisar i detta slutbetänkande uppdraget att utreda och föreslå åtgärder för att säkra tillgången till ändamålsenliga läromedel av hög kvalitet för alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredningen föreslår också hur statens roll bör se ut när det gäller läromedel i svensk skola.

 • Skolbibliotek för bildning och utbildning

  Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel redovisar i detta delbetänkande den del av uppdraget som handlar om att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.

Lagrådsremiss (2 st)

 • Stärkta skolbibliotek

  Lagrådsremissen innehåller förslag om ändringar i skollagen (2010:800) som syftar till att stärka elevers tillgång till ett ändamålsenligt skolbibliotek. Ändringarna innebär i huvudsak följande.

 • Stärkt tillgång till läromedel

  I denna lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i skollagen (2010:800) i syfte att stärka elevernas tillgång till ändamålsenliga läromedel. De bestämmelser som reglerar vad eleverna ska ha tillgång till i utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan ska förtydligas.

Proposition (1 st)

 • Stärkt tillgång till läromedel

  Regeringen föreslår ändringar i skollagen (2010:800) i syfte att stärka elevernas tillgång till ändamålsenliga läromedel. De bestämmelser som reglerar vad eleverna ska ha tillgång till i utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan ska förtydligas.

Riksdagsbeslut

Laddar...