Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (U 2019:04) Dir. 2021:21

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 augusti 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap

    Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel redovisar i detta slutbetänkande uppdraget att utreda och föreslå åtgärder för att säkra tillgången till ändamålsenliga läromedel av hög kvalitet för alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredningen föreslår också hur statens roll bör se ut när det gäller läromedel i svensk skola.

  • Skolbibliotek för bildning och utbildning

    Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel redovisar i detta delbetänkande den del av uppdraget som handlar om att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.

Lagrådsremiss

Proposition