Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Utrikesdepartementet

Sverige bäst i världen på hållbar utveckling

Publicerad

Gemensam debattartikel i Dagens Nyheter den 21 juli 2016 av Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister och Jeffrey Sachs, direktör för FN:s Sustainable Development Solutions Network (SDSN) och professor vid Columbia University.

Världen behöver ett politiskt ledarskap som ger framtidstro och samtidigt visar att lösningarna finns här och nu. Ett nytt index visar att Sverige har unika förutsättningar att ta detta ledarskap. Hållbar utveckling är inte det som ruinerar världen, det är ohållbar utveckling som gör det.

Förra året kunde världens ledare anta tre historiska överenskommelser för att lösa de globala utmaningarna: Klimatavtalet i Paris, FN:s 2030-agenda med 17 nya mål för hållbar utveckling och Addis Abeba-Action Agenda om hur den globala utvecklingsagendan ska finansieras.

Det var ett avgörande steg att världens ledare förmådde anta dessa tre överenskommelser. Men mål och visioner är inte tillräckligt. Fortfarande finns uppfattningen i många länder att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är olika mål som står i konflikt med varandra, och att miljöhänsyn och sociala hänsyn är något som kostar för mycket och hämmar utvecklingen. Världen behöver nu goda föredömen: länder som tar täten och visar att ekonomisk utveckling, social och miljömässig hållbarhet kan uppnås och till och med förstärka varandra. Vi anser att Sverige kan och bör vara ett sådant land.

Under onsdagen offentliggörs ett nytt index över Agenda 2030-målen för hållbar utveckling, vilket innehåller mycket glädjande nyheter för Sverige. Sverige rankas nämligen som etta i världen sett till de nationella framstegen mot de 17 målen för hållbar utveckling! I rapporten från Sustainable Development Solutions Network och den tyska Bertelsmannstiftelsen används tre olika metoder för att analysera och rangordna världens länder. Oberoende av vilken metod som används hamnar Sverige på första plats bland de 147 länder som analyseras (34 länder ingår inte på grund av bristande tillgång på uppgifter).

Sverige kan vara mycket stolt över denna topplacering. Likväl återstår mycket arbete även för Sverige, framför allt vad gäller att uppnå miljömässig hållbarhet. Fortfarande behövs till exempel stora insatser för att värna den biologiska mångfalden och skydda och återställa Östersjön, för att nämna två angelägna exempel.

Indikatorerna i dagens rapport påminner oss även om det akuta behovet av globalt samarbete – ett budskap som Sverige välkomnar inte minst mot bakgrund av att Sverige tar plats i FN:s säkerhetsråd under 2017–2018.

Hållbar utveckling i enlighet med 2030-agendan ger oss nämligen också en säkrare värld. Mål 16 om rättvisa, fredliga och inkluderande samhällen med effektiva och ansvarsskyldiga institutioner visar att världen har mognat. I stället för att anlägga ett endimensionellt ekonomiskt fokus på utveckling finns nu en helhetssyn. Krig utgör idag det kanske allra största hindret för hållbar utveckling. I stället för att öka medellivslängden, sörja för hälso- och sjukvård, öka utbildningsgraden och skydda miljön, kastas länder som hamnar i konflikt årtionden bakåt i utvecklingen.

De pågående krigen i Mellanöstern undergräver inte bara dramatiskt den hållbara utvecklingen i de länder som är indragna i konflikterna, utan hotar även de globala insatser som görs för målen för hållbar utveckling. Konflikterna i Syrien, Afghanistan, Libyen och på andra platser har gett upphov till stora flyktingströmmar, och många länder – däribland Sverige – har tagit i anspråk en del av sina biståndsbudgetar för att täcka kostnaderna för flyktingarna. Alla är förlorare – de som är indragna i krig, de som tvingas lämna sina hem och de som märker att biståndsbudgetarna skärs ned eftersom resurserna har styrts om. Politisk instabilitet, klimatförändringar, krig och våld drabbar det globala samfundet som helhet, och det ligger i allas vårt intresse att ta itu med dessa utmaningar.

Sociala orättvisor på global nivå måste också bekämpas på global nivå för att motverka ofrivillig ekonomisk migration och social oro. Detta är anledningen till att Sverige har lanserat Global Deal-initiativet för anständigt arbete och inkluderande tillväxt och nu uppmanar andra länder att ansluta sig. Klimatförändringarna vilka leder till ökenspridning på vissa platser och stigande havsnivå på andra, är också något som kommer att leda till ofrivillig migration och kanske krig och konflikter. Detta är ett av skälen till att Sverige har antagit målet att bli en av världens första fossilbränslefria välfärdsnationer.

Under Millenniemålsåren (2000–2015) gjorde världen betydande framsteg sett till den ekonomiska utvecklingen. Men när det gäller de två andra pelarna i hållbar utveckling – den sociala och miljömässiga hållbarheten– har utvecklingen dock varit mindre imponerande. Samtidigt som länder har blivit rikare, har många blivit mindre rättvisa sett till inkomst- och förmögenhetsfördelning I Sverige har vi bland de minsta inkomstskillnaderna i världen, men vet efter ett århundrade av samhällsbygge att det är en krävande uppgift att bevara inkomstjämställdheten. Den kräver inte bara god skattemoral utan också valuta för pengarna; bra allmän offentlig hälso- och sjukvård, god utbildning och barnomsorg och fungerande sociala trygghetssystem.

En akut global utmaning rör förstås den miljömässiga hållbarheten. Sverige ska ta sitt ansvar när det gäller att motverka klimatförändringarna bland annat genom att fasa ut de fossila bränslena till 2045. Många svenska företag satsar enorma resurser på FoU avseende förnybar energi, energieffektivitet, elfordon och andra sätt att få bort koldioxidutsläppen. På det här sättet stakar Sverige ut vägen. Och svenska exportberoende företag vet också av erfarenhet att det gynnar dem att vara först med den klimatsmarta tekniken. Det finns alltså ingen motsättning mellan miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Huvudbudskapet när det gäller målen för hållbar utveckling är att de är inom räckhåll - om regeringar, privatsektorn, civilsamhället och världssamfundet styr över tillräckligt med resurser för att prioritera dem. Vi har råd med hållbar utveckling; i själva verket är det en ohållbar utveckling som skulle ruinera oss! Framför allt har vi inte råd med våldsamma konflikter som kostar liv, fördriver miljontals civila och styr allmänhetens uppmärksamhet och budgetarna bort från långsiktiga investeringar i miljömässig hållbarhet och välfärd.

Sverige avser att verka för målen för hållbar utveckling genom sina nationella insatser, sin mångåriga tradition av generöst utvecklingsbistånd, sin samverkan med likasinnade ledare för målen för hållbar utveckling samt sin röst och sitt inflytande i FN:s säkerhetsråd till förmån för fred och försoning. 2030-agendan visar att fred, social rättvisa, välbefinnande och miljöskydd inte är en utopi. Men det kommer inte att bli verklighet utan visioner och starkt ledarskap.