Hoppa till huvudinnehåll
Debattartikel från Justitiedepartementet

”Verktyg mot terrorister krävs mot kriminaliteten”

Publicerad

Justitieminister Gunnar Strömmer, debattartikel, Svenska dagbladet den 10 januari 2023.

Folk och Försvars pågående rikskonferens i Sälen domineras naturligtvis av de omvälvande konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina.

Men det fria och öppna samhället hotas även inifrån av den grova organiserade brottsligheten. Regeringen sätter nu in kraftfulla åtgärder för att vända utvecklingen, och flera verktyg hämtas från bekämpningen av terrorister.

För en vecka sedan besökte jag Vällingby Centrum i nordvästra Stockholm där en man i 20-årsåldern sköts ihjäl utanför McDonalds vid halvsjutiden på nyårsafton. Så avrundades ett mörkt 2022. Totalt sköts 61 människor till döds i Sverige förra året. Det är den högsta noteringen någonsin och saknar motstycke i jämförelse med våra grannländer. I fjol hade Norge och Danmark fyra dödsskjutningar och Finland två.

Det vi ser är en allvarlig trygghetskris, som också är en kris för det fria och öppna samhället. I gängens kraftfält växer en väldigt farlig tystnadskultur. Människor drar sig för att prata med polisen eller andra myndigheter eftersom de är rädda att råka illa ut. Den grova organiserade brottsligheten ägnar sig även åt systematiska bedrägerier mot våra välfärdssystem, liksom infiltration, hot och andra påtryckningar mot olika offentliga aktörer.

Allt detta liksom extremism, radikalisering och utländska påverkanskampanjer gnager alla på samma grundläggande rot till vår demokrati – tilliten.

Det finns många likheter mellan terrorism och de kriminella gängens framfart och jag tvekar inte att kalla de grövsta brottslingarna för inhemska terrorister. De vill injaga rädsla, de är beredda att tvinga offentliga organ att vidta eller avstå från olika åtgärder och beslut, de är likgiltiga inför om oskyldiga drabbas och de ägnar sig åt samhällsfarlig verksamhet.

Sverige har sedan tidigare nationella strategier mot terrorism och mot våldsbejakande extremism. Dessa kommer regeringen att revidera och uppdatera, men det behövs ett lika systematiskt grepp om de kriminella gängen.

Därför inleder regeringen nu arbetet med att ta fram en motsvarande nationell strategi mot den organiserade brottsligheten. Det blir en huvuduppgift för det nya råd mot organiserad brottslighet som inrättats i Justitiedepartementet, och som startar sitt arbete om en dryg vecka. I rådet ingår cheferna för de centrala brottsbekämpande myndigheterna, och det leds av mig som justitieminister.

Riksdagens partier enades under förra mandatperioden om en grundlagsändring som gör det möjligt för oss att under våren införa en ny lag som gör det straffbart att delta i en terrororganisation. Tyvärr fanns det då inte majoritet för att på samma sätt möjliggöra en lag som förbjuder deltagande i kriminella gäng. Polis och åklagare hade behövt de verktygen här och nu. Regeringen kommer i närtid att aktualisera frågan på nytt.

I dag är det tillåtet att använda till exempel hemlig avlyssning för att förhindra terrorbrott, alltså redan innan brott har begåtts. Regeringen skyndar nu på arbetet för att redan i höst se till att polis och åklagare får tillgång till samma preventiva verktyg mot de kriminella gängen, för att på ett helt annat sätt än i dag kunna förhindra till exempel skjutningar och sprängningar. Det behövs fler och effektivare verktyg för att bryta dagens destruktiva mönster. Före jul tillsatte regeringen utredningar om bland annat anonyma vittnen och visitationszoner. Under året lägger vi ett lagförslag för att utvidga möjligheterna att ta brottsvinster från de kriminella. Och polisen har fått ett nytt uppdrag att fyrdubbla antalet övervakningskameror på två år. Som alla vet är den grova organiserade brottsligheten gränsöverskridande. Därför är kampen mot gängen också en prioriterad fråga för Sverige under EU-ordförandeskapet. Det handlar bland annat om förbättrade möjligheter att utbyta information mellan medlemsstater och om bättre verktyg för att komma åt brottsvinster.

Under mandatperioden kommer de generella straffnivåerna höjas påtagligt, inte minst genom avskaffad mängdrabatt och skärpta straff för återfall i brott. Brottsoffrens upprättelse och samhällets skyddsbehov måste stå i fokus.

Skjutningarna och sprängningarna utförs av allt yngre personer, ofta barn. Det är en tragedi för vårt samhälle. Regeringen kommer att ta fram ett nytt nationellt brottsförebyggande program, och driva ett systematiskt reformarbete som rör bland annat påföljderna för unga, och arbetsfördelningen mellan socialtjänst och kriminalvård.

Inom kort kommer regeringen även ge tilläggsdirektiv till en pågående utredning om sekretesshinder för att till exempel skola och socialtjänst ska bli skyldiga att dela information med polisen för att bekämpa brott. En del har kallat det för "lex Luna", efter ett uppmärksammat fall i Skellefteå i slutet på förra året. Nu görs också historiska ekonomiska resursförstärkningar av hela rättsväsendet, inte minst polisen. Med det följer förstås också berättigade förväntningar från medborgarna på resultat och leverans. Det understryks i regleringsbreven för 2023.

Regeringen kommer inom kort att besluta om ett särskilt regeringsuppdrag till Polismyndigheten som handlar om att öka polisens operativa förmåga med särskilt fokus på effektivisering av den nationella operativa avdelningen, NOA, och av polisens nationella forensiska centrum, NFC.

Det råder ingen tvekan om att tyngdpunkten mellan effektiv brottsbekämpning och personlig integritet nu flyttas. Det är samhällsutvecklingen som motiverar det och det som nu görs har förebilder i andra demokratiska rättsstater, inte minst våra nordiska grannländer. Det avgörande är hur olika åtgärder utformas konkret. Hemliga tvångsmedel ska beslutas av domstol, och den enskildes integritetsintresse bevakas då av särskilda ombud. En visitationszon ska vara geografiskt avgränsad, tidsbegränsad och beslutas av åklagare eller domstol, och så vidare. På så sätt värnas rättssäkerheten.

Sverige befinner sig i en trygghetskris. Det är helt avgörande att vi inte tillåter oss själva att trubbas av eller att ge upp. Det fria och öppna samhället måste försvaras och tryggheten återupprättas i vårt land.

Laddar...