Hoppa till huvudinnehåll
Debattartikel från Arbetsmarknadsdepartementet

"Regeringen kallar till samtal med parterna efter arbetsplatsolyckorna"

Publicerad

Debattartikel av arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, Dagens industri, den 14 februari 2024.

De senaste åren har visat en negativ och oroväckande utveckling på svenska arbetsplatser. Antalet dödsolyckor har ökat, och under 2023 har fler människor förlorat sina liv i arbetsrelaterade olyckor än något år under det senaste decenniet.

Varje person som mister livet till följd av sitt arbete är någons familjemedlem eller kollega som inte kommer hem efter arbetsdagens slut. Mer måste göras för att 2024 inte blir ett lika svart år som 2023. Mot bakgrund av detta har vi kallat in företrädare för parterna i de branscher som är hårdast drabbade av dödsolyckor för att regeringen ska få en så bred bild som möjligt av vad som görs och kan göras för att förhindra fler dödsolyckor.

En trygg arbetsmiljö för alla är en prioriterad fråga för regeringen, och vi arbetar på bred front för att minska dödsolyckorna. Några av de åtgärder vi redan genomfört är:

För att fler arbetsgivare som brister i sitt säkerhetsarbete ska upptäckas innan olyckor inträffar har regeringen gett ett tydligt uppdrag att öka antalet oanmälda fysiska inspektioner på arbetsplatser. Anslaget till Arbetsmiljöverket har höjts.

Skyddsombud på arbetsplatser räddar liv. Men de har blivit färre. Vi har gett ett tydligt uppdrag till Arbetsmiljöverket att föreslå åtgärder för att vända den negativa trenden och få fler att engagera sig som skyddsombud på sina arbetsplatser.

För att komma åt ljusskygga arbetsgivare som fuskar genomför regeringen ett systemskifte i rättspolitiken med skärpta straff och nya brottsbekämpande verktyg. Regeringen har inrättat nya center mot arbetslivskriminalitet i varje polisregion och tar nu fram förslag för att riva hinder för informationsutbyte mellan myndigheter för att tidigare upptäcka fusk och brott.

Grunden till att förebygga dödsolyckorna är det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär att arbetsgivare ska ta ansvar för att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att olyckor på arbetsplatsen förebyggs. Det är viktigt att arbetsgivarna tar det ansvaret och de flesta företag vill följa de regler som gäller och tar arbetsmiljöarbetet seriöst.

Vi vet dock att det finns ljusskygga arbetsgivare som tummar på ansvar och säkerhet. Alla olyckor som sker på arbetsplatser runt om i landet beror givetvis inte på arbetsgivare som fuskar. Men oseriösa arbetsgivare, illegal arbetskraft och svartarbete ökar otryggheten i arbetslivet. Arbetet för trygga arbetsplatser går därför hand i hand med regeringens övergripande arbete mot kriminalitet och den organiserade brottsligheten.

Politikens uppgift är att med lagar och förordningar säkerställa att arbetsgivare och fack tar sitt ansvar för en säker arbetsmiljö. Regeringen arbetar efter en arbetsmiljöstrategi som bland annat innehåller en nollvision för skador och olyckor i arbetslivet som Arbetsmiljöverket har till uppgift att förverkliga. Men för att regelverket ska efterlevas i praktiken behövs både bättre uppföljning av myndigheter och ett större ansvarstagande av arbetsgivare. 

De möten som kommer äga rum denna vecka är viktiga pusselbitar i den löpande dialogen som regeringen har med arbetsmarknadens parter. Vi ser också mycket fram emot att prata med arbetsgivarorganisationerna om just deras ansvar för anställdas säkerhet och trygghet på svenska arbetsplatser.

Vi är övertygade om att det går att hitta konstruktiva lösningar för att få ner antalet dödsfall på arbetsplatser runt om i landet. För att den här utvecklingen ska kunna vändas behöver alla dra sitt strå till stacken. I andra frågor har arbetsmarknadens parter visat på stort ansvarstagande – det hoppas vi att man gör även här.

Ingen ska behöva dö på sitt arbete och ingen ska behöva dö på grund av sitt arbete. Regeringen intensifierar och kraftsamlar nu arbetet mot dödsolyckorna. För tryggare arbetsplatser i hela landet.

Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister

Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister

Laddar...