Faktapromemoria från Infrastrukturdepartementet

Meddelande om genomförande av EU:s verktygslåda för 5G-säkerhet 2019/20:FPM20

Publicerad Uppdaterad

Faktapromemoria gällande KOM (2020) 50 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén - Säker 5G utbyggnad i EU – Genomförande av EU:s verktygslåda

Ladda ner:

Meddelandet innehåller information om det arbete som Europeiska
kommissionen och EU:s medlemsstater gemensamt har genomfört för att analysera risker som hotar säkerheten i femte generationens mobilnät (5G) och för att utreda rekommenderade åtgärder för en säker utbyggnad av 5G-nät i Europa. Vidare innehåller meddelandet en uppmaning till medlemsstaterna att vidta ett antal av de rekommenderade åtgärderna och information om åtgärder som kommissionen har för avsikt att vidta inom sina behörighetsområden. Regeringen välkomnar de pågående gemensamma europeiska insatserna och stödjer fortsatt europeisk samverkan för att identifiera effektiva gemensamma metoder och redskap för minskning av riskerna i samband med utbyggnaden av 5G-nät.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.