Faktapromemoria från Justitiedepartementet

EU-strategi för att bekämpa sexu­ella över­grepp mot barn 2019/20:FPM69

Publicerad

Fakta­promemoria gällande EU:s strategi för en effekti­vare bekämp­ning av sexuella över­grepp mot barn.

Ladda ner:

Kommissionen anger att mål­­sätt­ningen med den fem­åriga strate­gin är att vidta effek­tiva insat­ser på EU-nivå för att bekämpa sexuella över­grepp mot barn, såväl online som offline. Strategin ska utgöra en ram för att utveckla ett starkt och hel­täckande gensvar mot dessa brott. I strate­gin anges åtta initiativ för att genom­föra och utveckla lag­stift­ningen, stärka de brotts­bekäm­pande myndig­heternas insatser, stärka sam­ordningen i syfte att före­bygga och utreda brotten samt att stödja offren.

Regeringen väl­komnar med­delan­det om en strategi för en effekti­vare bekämp­ning av sexuella över­grepp mot barn. Inget barn ska utsättas för sexuella över­grepp, alla former av våld mot barn ska upphöra.

Regeringen delar kom­missionens syn att det krävs en mängd olika åtgärder för att effektivt bekämpa sexuella över­grepp mot barn.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.