Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Agenda för terrorismbekämpning 2020/21:FPM64

Publicerad

Fakta­promemoria gällande med­delande från kommissionen till Europa­parla­mentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekono­miska och sociala kom­mittén samt Region­kommittén - En agenda för terrorism­bekämp­ning för EU: förutse, förhindra, skydda, reagera.

Ladda ner:

I agendan anger kommis­sionen sin syn på riktningen framåt vad gäller arbetet med att stärka den EU-gemen­samma kampen mot terrorism. Agendans innehåll delas in i områ­dena förutse, förhindra, skydda, reagera och bygger vidare på redan befintlig politik och verktyg. Samtidigt som nya initiativ över­siktligt beskrivs betonas vikten av att genomföra och opera­tionali­sera redan överens­komna åtgärder.

Regeringen välkomnar med­delandet om en agenda för terrorism­bekämp­ningen i EU. Sam­arbetet inom EU är centralt för Sveriges inter­natio­nella arbete mot terrorism. Det är positivt att kom­mis­sionen presenterar sin syn på riktningen framåt och vilka initiativ de anser är nödvändiga.

Regeringen återkommer till riks­dagen avseende enskilda initiativ när de har presenterats.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.