Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Förordning om änd­ringar beträf­fande Ecris-TCN till följd av för­slag om screening för tredje­lands­med­borgare vid yttre gräns 2020/21:FPM89

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europa­parla­mentet och rådets förord­ning om ändring av förord­ning (EU) 2019/816 om inrät­tande av ett centrali­serat system för identifi­ering av med­lems­stater som inne­har upp­gifter om fällande domar mot tredje­lands­med­borgare och stats­lösa personer (Ecris-TCN) för att komplet­tera det europeiska informa­tions­systemet för utbyte av upp­gifter ur kriminal­register, och av förord­ning (EU) 2019/818 om inrät­tande av en ram för inter­opera­bilitet mellan EU-informations­system på området polis­samarbete och straff­rättsligt sam­arbete, asyl och migra­tion och om ändring av förord­ningarna (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 och (EU) 2019/816, i syfte att införa screening för tredje­lands­med­borgare vid de yttre gränserna. Tidigare fakta­promemoria i ärendet: 2020/21:FPM22

Ladda ner:

Den 23 september 2020 presen­terade kom­missio­nen ett förslag till screening av tredje­lands­med­borgare som påträffas i sam­band med gräns­passage eller på en medlems­stats terri­torium och som inte har uppfyllt inrese­villkoren (screening­förslaget). Screening­förslaget kräver ett separat förslag om följd­ändringar i förord­ningarna om Ecris-TCN och om inter­opera­bilitet.

Screening­förslaget inne­fattar bland annat obliga­torisk identifi­ering och säker­hets­kontroll som före­slås ske genom konsul­tation av Ecris-TCN när det gäller personer som dömts för terrorist­brott och andra former av grova brott. Vidare ska de berörda tredje­lands­med­borgarnas bio­metriska upp­gifter kontrolleras mot den gemen­samma data­basen för identitets­uppgifter (CIR).

Regeringen välkomnar i stort förslaget som en del av för­slaget om screening av tredje­lands­medborgare vid yttre gräns. Det bedöms kunna bidra till en effekti­vare kontroll av de yttre grän­serna och vilka som befinner sig innanför dessa samt till att kunna fast­ställa huruvida en person kan utgöra ett hot mot den inre säker­heten eller den all­männa ord­ningen.

Förslaget syftar till att anpassa åtkomsten till uppgifter om dömda tredje­lands­med­borgare i samband med screening till vad som gäller vid konsul­tation i samband med behand­ling av viserings­ansök­ningar och rese­tillstånd enligt ETIAS. Det är viktigt att reglerna om till­gången till uppgifter i Ecris-TCN, både till inne­håll och form, mot­svarar reglerna som för närvarande för­handlas beträf­fande de båda andra rätts­akterna.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.