Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Kulturdepartementet

Förordning om politisk reklam 2021/22:FPM33

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om transparens och inriktning när det gäller politisk reklam, COM(2021) 731.

Ladda ner:

Kommissionen presenterade den 25 november 2021 ett förslag till förordning om transparens och inriktning när det gäller politisk reklam. Syftet med förordningen är att bidra till en väl fungerande inre marknad för tillhandahållare av politiska reklamtjänster, säkerställa hög transparens och rättssäkerhet för mottagarna av politisk reklam och ge ett gott skydd för behandling av personuppgifter i samband med politiska kampanjer. Behovet av reglering har uppstått genom att politiska reklamtjänster har utvecklats i Europa, särskilt i onlinemiljö. Många medlemsstater har också infört nationell reglering vilket innebär en fragmentering av den digitala inre marknaden.

Förslaget innebär att alla tillhandahållare av politiska reklamtjänster ska inhämta, registrera och överföra information på visst sätt. Det handlar om tjänster som består i att utarbeta, placera, främja, publicera eller sprida budskap från eller för politiska aktörer eller budskap som kan komma att påverka t.ex. val, röstningsbeteenden eller lagstiftningsprocesser. De ska även upplysa om att det är politisk reklam inklusive vilka förhållanden som råder när det gäller t.ex. sponsorer och det bredare sammanhang där meddelandet ingår. Förslaget innebär också att möjligheten att använda inriktnings- eller förstärkningstekniker som inbegriper behandling av personuppgifter i samband med politisk reklam begränsas och att särskilda krav ställs på bl.a. registrering och transparens när sådana tekniker används.

Regeringen välkomnar kommissionens arbete för öka transparensen vid tillhandahållande av politisk reklam och därmed förbättra de praktiska möjligheterna för fri opinionsbildning och rättvisa val, liksom att skydda fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter vid användningen av inriktnings- och förstärkningstekniker. Likaså välkomnas syftet att säkerställa rättvisa och transparenta politiska kampanjer och minska risken för desinformation. Eftersom regleringen kommer innebära ytterligare skyldigheter för bland annat oberoende medier och andra tillhandahållare av politisk reklam behöver såväl positiv som negativ inverkan på den grundlagsfästa tryck- och yttrandefriheten analyseras.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...