Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Policy­doku­ment om den fler­åriga strategin för euro­peisk inte­grerad gräns­förvalt­ning 2021/22:FPM107

Publicerad

Faktapromemoria gällande policy document – developing a multiannual strategic policy for European inte­grated border manage­ment in accord­ance with Article 8(4) of Regulation (EU) 2019/1896, COM(2022) 303 final.

Ladda ner:

Genom­förandet av den euro­peiska inte­grerade gräns­förvalt­ningen är ett delat ansvar mellan den euro­peiska gräns- och kust­bevak­nings­byrån (Frontex) och de nationella myndig­heterna. För att stödja genom­förandet ska kom­missionen ta fram en flerårig strate­gisk policy­cykel. Det nu presen­terade policy­dokumentet är ett led i denna fler­åriga cykel, och syftar till att vara under­lag inför en konsulta­tions­process med rådet och Europa­parla­mentet, innan kom­missionen ska presen­tera ett med­delande om den fler­åriga strategin för inte­grerad gräns­förvaltning (European inte­grated border manage­ment, EIBM). Den fleråriga strategin ska vara styrande för den kom­mande fem­års­perioden. Mål­sätt­ningen med konsulta­tions­processen är att säker­ställa en gemen­sam syn när det gäller priorite­ringar och genom­förande av åtgärder för att uppnå en effektiv styrning av den inte­grerade gräns­förvalt­ningen.

Regeringen välkomnar doku­mentet som underlag för ett samråd med rådet om fleråriga riktlinjer och policy­priorite­ringar för den euro­peiska inte­grerade gräns­förvalt­ningen. Dessa bör utgöra ett led i att förstärka kontrollen vid den yttre gränsen och effektivi­sera åter­vändandet av personer som saknar rätt att vistas inom Schengen­området. De mänskliga rättig­heterna ska värnas i all gräns­förvalt­ning. Regeringen avser att noga granska dokumentet i enskilda delar.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.