Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Justitiedepartementet

EU-initiativ om skydd mot uppenbart ogrundade rättsprocesser för personer som deltar i den offentliga debatten 2021/22:FPM93

Publicerad

Fakta­promemoria gällande förslag till Europa­parla­mentets och rådets direktiv om skydd för personer som deltar i den offent­liga debatten mot uppen­bart ogrundade rätts­processer och rätte­gångs­missbruk (strategiska rätts­processer för att hindra offentlig debatt), COM(2022) 177 ------ Commission recom­mendation on protecting journalists and human rights defenders who engage in public participation from manifestly unfounded or abusive court proceed­ings ("Strategic lawsuits against public participation"), C(2022) 2428 ------ Commission staff working docu­ment analytical supporting document accom­panying a Proposal for a Directive of the European Parlia­ment and of the Council on protecting persons who engage in public partici­pation from manifestly unfounded or abusive court proceedings (“Strategic lawsuits against public participation") and a Commission Recom­mendation on protecting journalists and human rights defenders who engage in public participation from manifestly unfounded or abusive court proceedings (“Strategic lawsuits against public participation"), SWD(2022) 117.

Ladda ner:

Kommissionen har presen­terat ett initiativ för att motverka att uppen­bart ogrundade rätts­processer används som ett medel för att tysta eller skrämma journa­lister, människo­rätts­försvarare och andra från att delta i den offent­liga debatten, så kallade munkavle­processer eller SLAPP-processer (Strategic lawsuits against public participation). Initiativet består av ett förslag till direktiv och en kom­missions­rekom­menda­tion. Direktiv­förslaget består ihuvud­sak av process­rättsliga regler som ska gälla vid gräns­över­skridande civil­rätts­liga processer. Förslaget innehåller bestäm­melser om bl.a. avvis­ning av en uppen­bart ogrundad talan, skade­stånd och böter samt skydd mot domar från länder utanför EU.

Rekom­mendation inne­håller ytter­ligare åtgärder som medlems­staterna upp­manas vidta nationellt för att förhindra denna typ av rätte­gångs­missbruk. Det handlar bl.a. om utbild­nings­insatser och att medlems­staterna ska anpassa sina rätte­gångs­regler för natio­nella rätts­processer så att de erbjuder mot­svarande skydd som enligt direktiv­förslaget.

Regeringen välkom­nar kom­missionens initiativ för att motverka att rätts­processer används som ett medel för att tysta journa­lister, människo­rätts­försvarare och andra som deltar i den offent­liga debatten. Regeringen kommer verka för att direktivet inte utfor­mas så att det kommer i konflikt med våra medie­grund­lagar och de särskilda rätte­gångs­regler som gäller för tryck- och yttrande­frihets­mål, samt att det går att förena med vår all­männa process­rättsliga reglering.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...